Ventspils Augstskolas īstenotā projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) ietvarā četri Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) zinātnieki – projekta zinātniskais vadītājs Ivars Šmelds, pētnieks Vladislavs Bezrukovs un zinātniskie asistenti Artis Aberfelds un Kārlis Bērziņš laikā no š.g. 26. februāra līdz 3. martam pieredzes apmaiņā viesojās Nikolaja Kopernika Universitātes Toruņas Astronomijas centrā.

Toruņas Astronomijas centrā Latvijas komandu laipni sagaidīja tās direktors Andžejs Mareckis (Andrzej Marecki). Pirmajā vizītes dienā Latvijas astronomi semināra veidā iepazīstināja Polijas kolēģus ar sasniegumiem un pašreizējo tehnisko stāvokli VSRC, īpaši tika uzsvērti kosmisko māzeru novērojumi Irbenē ar VSRC radioteleskopiem RT-32 un RT-16, kā arī sniegts pārskats par vispārējām novērojumu programmām.

Latvijas astronomiem tika dota iespēja detalizēti apskatīt Toruņas Astronomijas centra 32m radioteleskopu RT-4 un tā darbības saimniecību, sākot ar novērojumu plānošanu un datu uztveršanu, beidzot ar datu reģistrēšanu un apstrādi. Īpaša interese tika pievērsta Toruņā izstrādātajiem praktiskiem un inovatīviem tehniskiem risinājumiem, piemēram, precīzā laika signāla pārraidīšanai lielos attālumos, izmantojot izdalītu optiskās šķiedras kanālu. Centra laboratorijā, bija iespējams iepazīties ar šeit uzbūvētajiem un modernizētajiem radio uztverošo iekārtu blokiem, arī efektīvi nodrošināto laboratorijas aprīkojumu.

Kopumā četras darba dienas tika veltītas diskusijām par astronomisko datu apstrādes problemātiku, iespējām paplašināt zinātniskos izpētes virzienus, kā arī veltīts laiks tehnisko jautājumu risināšanai. Profesors Marians Šimčžaks (Marian Szymczak) sniedza noderīgus padomus projekta ASTRA ietvarā veicamo radioastronomisko datu novērojumu kvalitātes uzlabošanai. Centra speciālists visā, kas attiecas uz radio astronomisko novērojumu tehnisko pusi Jevgēnijs Pazderskis (Eugeniusz Pazderski) Astronomijas centra laboratorijā dalījās ar saviem risinājumiem datu reģistrācijas aparatūras un radio teleskopa darba uzlabošanai. Latvijas komandai vērtīgas bija arī daudzas individuālas diskusijas ar citiem Toruņas Astronomijas centra darbiniekiem – Pāvelu Volaku (Paweł Wolak), Marcinu Gavronski (Marcin Gawroński), Romānu Feileru (Roman Feiler). Diskusijās tika apspriesti arī risinājumi t.s. mazas bāzes interferometra izveidei, kas ir būtiski projekta ASTRA sekmīgai īstenošanai.

Vizītes laikā tika apspriestas vairākas VSRC un Toruņas Astronomijas centra ciešākas sadarbības iespējas, piemēram, izveidojot ātras reaģēšanas mazo interferometrijas tīklu, veicot kopīgus māzeru novērojumi u.c. Tika nolemts drīzumā izskatīt iespēju noslēgt sadarbības memorandu starp abām observatorijām.

Šajā laikā Toruņas observatorijā atradās un diskusijās piedalījās arī VSRC inženieris Mārcis Bleiders.