Viens no astrofizikas virzieniem VSRC ir Saules fizika. VSRC Saules radioastronomijas pētījumu galvenā tēma ir Saules aktīvo apgabalu izpēte, izmantojot mikroviļņu starojumu. Saules radioastronomija ir astronomijas nozare, kura pētī mums vistuvāko zvaigzni, Sauli, radioviļņu diapazonā. Saules tuvums ļauj pētīt tādas detaļas uz Saules virsmas kā plankumus un plankumu grupas – Saules aktīvos apgabalus. Saulei ir magnētiskais lauks, kas īpaši koncentrējas plankumos un kas var radīt paātrinātu daļiņu plūsmas. Cirkulāri polarizētais radio starojums ir viens no galvenajiem informācijas avotiem, kas dos iespēju mērīt magnētisko lauku augšējos Saules atmosfēras slāņos. Mūsdienu Saules radioastronomijai būtu jānoskaidro vietas Saules atmosfērā, no kurām izplūst paātrinātas plazmas daļiņas. Pētījumiem Saules fizikā ir liela praktiska nozīme, jo tie ļauj prognozēt lādēto daļiņu plūsmas starpplanētu telpā (kosmiskos laika apstākļus) un Zemes tuvumā, kas ir ļoti svarīgi gan no kosmisko aparātu un apdzīvojamo kosmisko staciju drošības viedokļa, gan Zemes biosfēru, tajā skaitā cilvēku ietekmējošo magnētisko vētru prognozei. Jāpiezīmē, ka Saulei ir liela nozīme saistībā ar atjaunojamiem energoresursiem un fosilo resursu izcelsmi, klimata pārmaiņu prognozēm, oglekļa saturu atmosfērā un ādas medicīnu. Kopš 2012. gada Saules novērojumi ar spektrālās polarimetrijas metodi un Saules 2D mikroviļņu izmešu kartēšana tika veikta ar VSRC radioteleskopu RT-32, izmantojot esošo daudzkanālu spektrālo polarimetru 6,9-9,3 GHz frekvenču diapazonā. Pieredze rādīja, ka frekvenču diapazons esošajam Saules spektrālajam polarimetram nav pietiekams un tā trokšņu īpatnības neļauj veikt adekvātus koronālo zema spilgtuma temperatūras reģionu novērojumus.

Atklātajā konkursā par uztvērēja ražošanu par uzvarētāju ir atzīts Ukrainas zinātniskais institūts “Saturn”, ar kuru 2019.gada 7.novembrī ir noslēgts līgums par jauna uztvērēja ražošanu, piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību. Saskaņā ar līgumu, uztvērējs ir jāpiegādā un jāuzstāda VSRC radioteleskopā RT-32 līdz 2020.gada 7.decembrim.