Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” (ALS) zinātniskais vadītājs – vadošais pētnieks Igors Lemberskis un zinātniskais viesasistents Artjoms Supoņenkovs no 16. līdz 18. aprīlim atradās komandējumā Mikonosā, Grieķijā, lai piedalītos Starptautiskājā zinātnieku forumā- konferencē „Design & Technology of Integrated Systems – DTIS2019”.

Šajā konferencē tika prezentēti 104 ziņojumi no dažādām valstīm. Pateicoties šim zinātnieku forumam – konferencei, konferencei ir liela nozīme šīs zinātnes nozares attīstībā. Abi zinātnieki (I.Lemberskis, A.Supoņenkovs) apmeklēja konferenci un prezentēja rakstu „LUT- Oriented Asynchronous Logic Design Based on Resubstitution”.

Attēlos: I.Lemberskis un A.Supoņenkovs

DTIS2019 konferencei ir liela nozīme pētījumu projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” attīstībā. Pateicoties šai konferencei tika uzzinātas aktuālākās zinātniskās tendences šajā nozarē, radās iespēja satikties ar atpazīstamiem zinātniekiem kā U. Schwalke, E.I. Vatajelu, I. Voyiatzis u. c., kā arī bija iespēja iepazīstināt ar iespējamām asinhronās shēmas pielietošanas sfērām. Tika izzināti dažādi referāti par un ap interesējošo tēmu.

Jau pirmajā diena bija dažādas diskusijas ar dažiem kolēģiem, piemēram, ar kolēģiem no Vācijas, Francijas, Grieķijas un citām valstīm. Sākotnēji vislielāko iespaidu atstāja doktorants Emanuele Valea, kurš prezentēja referātu par jaunām lietu interneta konfidencitātes metodēm.  Tika prezentēti daudz interesantu referātu, iespaidīgākie no tiem: prof. U. Schwalke – “The transport and optical sensing properties of Blue Phosphorene: A First-Principles Study “, prof. S. Carbonara – ” A Hybrid In-Field Self-Test Technique for SoCs “, prof. B. Du – ” An extended model to support detailed GPGPU reliability analysis” u. c..

Pētījums tiek realizēts ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Projekts tiks realizēts 36 mēnešus, līdz pat 2020.gada 29.februārim. Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, Nr. 1.1.1.1/16/A/234, finansējums sastāda 287 891,90EUR.