Ventspils Augstskola (turpmāk – VeA; http://www.venta.lv) izsludina atklātu konkursu uz stipendiju promocijas darba izstrādei astroķīmijā. Stipendijas apjoms 1420 eiro mēnesī uz laiku līdz četriem gadiem.

Promocijas darba izstrāde plānota VeA Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā (VeA VSRC; http://www.virac.eu), bet studijas doktorantūrā – kādā no vadošajām pasaules vai Latvijas augstskolām. Pētījumos jāiekļauj (teorētiskā) astroķīmija, darba vadītājs no VeA būs VSRC vadošais pētnieks Dr. phys. Juris Kalvāns. Doktorantam arī paredzēta brīva iespēja izmantot nesen modernizētos pasaules klases VeA VSRC 32m un 16m radio teleskopus.

Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona, kura izpilda šādas prasības:

 • kvalifikācija atbilst doktorantūras studiju prasībām;
 • plānotais vai apstiprinātais promocijas darba temats atbilst radioastronomijas vai astrofizikas zinātņu virzienam pēc VSRC izvēles 2017. gadam, t.i., astroķīmijai;
 • persona izpilda vismaz vienu no šādiem kritērijiem:
  • maģistra grāds iegūts augstskolā, kas starptautiskajā Thomson Reuters Universitāšu aktuālajā reitingā ieņem vietu starp 400 pasaules labākajām universitātēm vai starp 200 pasaules labākajām universitātēm fizikas un astronomijas mācību virzienā;
  • var uzrādīt starptautiski atzīta astrofizikas vai radioastronomijas zinātnieka, kas ieņem Latvijas vadošajam pētniekam līdzvērtīgu vai profesora vietu vienā no 400 labākajām universitātēm Thomson Reuters reitingā, rekomendācijas vēstuli. Astronomijai jābūt starp universitātes pētījumu virzieniem;
  • pēdējos piecos gados ir vismaz 3 Thomson Reuters Web of Science datu bāzē iekļautas zinātniskās publikācijas ar astrofiziku saistītā nozarē žurnālos, kuru ietekmes faktors (Impact Factor) pārsniedz 1.

Iesniedzamie dokumenti:

 • derīgas pases vai identifikācijas apliecības kopijas (uzrādot oriģinālu, ja kopijas nav notariāli apstiprinātas);
 • iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta, kas, saskaņā ar konkursa Nolikumu, ļauj studēt doktorantūrā, kopija (uzrādot oriģinālu, ja kopija nav notariāli apliecināta;
 • CV pēc Europass parauga (http://www.europass.lv/curriculum-vitae/);
 • motivācijas vēstule;
 • ar potenciālo vadītāju saskaņota Promocijas darba anotācija. Lai izveidotu šādu anotāciju, pirms pieteikuma iesniegšanas students var sazināties ar darba vadītāju VeA J. Kalvānu. Šajā gadījumā jāparāda studenta atbilstība stipendijas piešķiršanas kritērijiem;
 • publikāciju saraksts (ja tādas ir);
 • rekomendācijas vēstules (ja ir).

Konkursa nolikums atrodams šeit.

Dokumenti vai to kopijas latviešu vai angļu valodā (pase vai identifikācijas apliecība un izglītību apliecinošais dokuments jāuzrāda, ja kopijas nav notariāli apstiprinātas) iesniedzami darba dienās plkst. 10.00 – 16.00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspils LV-3601, Latvija līdz 2015.gada 30.jūlijam. Dokumentu attēlus iespējams nosūtīt arī uz elektroniskā pasta adresi venta[at]venta.lv. Šajā gadījumā dokumentu oriģināli vai to notariāli apstiprinātas kopijas būs jāuzrāda stipendijas piešķiršanas gadījumā. VeA neatbild par tehniskiem e-pasta traucējumiem, kas varētu traucēt dokumentu nosūtīšanu vai saņemšanu. Rezultāti tiks izziņoti līdz 15. augustam.

VeA ir tiesības lūgt no pieteicējiem papildus informāciju dokumentu vai tiešas vai attālinātas saziņas veidā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par konkursu. Uzvarējušais pretendents tiek pieņemts darbā VeA uz vismaz trim gadiem pēc darba pabeigšanas.

Šajā sludinājumā ietvertā informācija ir informējoša rakstura. Ja tā ir pretēja VeA Nolikuma „Atbalsts doktora studiju pretendentiem, kas iegūts starptautiska konkursa rezultātā Ventspils Augstskolā” noteikumiem, tad attiecīgi piemēro nolikuma noteikumus.

Papildu informācija:
Juris Kalvāns
juris.kalvans [at] venta.lv