Venstpils Augstskolas pārstāvji 31. oktobrī piedalījās projekta “Training the next generation entrepreneurs with handson methods in space STEM” (saīsinājums SpaceTEM) noslēguma konferencē, Tartu Observatorijā, Igaunijā.

SpaceTEM ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts, kura mērķis ir veicināt attīstību NewSpace nozarē (privātais kosmosa tehnoloģiju sektors) Latvijā un Igaunijā, izmantojot vairākas savstarpēji saistītas aktivitātes. SpaceTEM projekta ietvaros studentiem un skolēniem tika piedāvātas apmaksātas vasaras prakses, kuru laikā bija iespējams gūt pozitīvu pieredzi, strādājot ar reālām industrijas problēmām un attīstot savas komunikācijas prasmes.

SpaceTEM noslēguma konferencē apmeklētāji tika informēti par projektā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī pasākuma viesiem bija iespēja uzzināt vairāk par kosmosa tehnoloģiju jaunākajiem sasniegumiem un noteikt jomas, kurās nākotnē varētu  notikt Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbība. Noslēguma konferenci apmeklēja projekta partneri no Latvijas un Igaunijas.

Konferences pirmajā daļā tika apspriesti SpaceTEM projekta rezultāti un uzklausīts SpaceTEM praktikanta pieredzes stāsts. Tam sekoja Andra Slavinska un Paula Irbina uzstāšanās, kurā viņi runāja par to, kā Igaunija un Latvija var sadarboties uz Mēness un asteroīdiem to izpētē un pat tādā nozarē kā derīgo izrakteņu iegūšana. Tālāk konferences viesi iesaistījās diskusijās, kurās kopīgi nāca klajā ar potenciālajām sadarbības iespējām Latvijai un Igaunijai, kurā vairākkārtīgi tika akcentēta arī Ventspils Starptautiskā Radio astronomijas centra īpašumā esošo radioteleskopu nozīme Mēness un asteroīdu izpētē.

Konferences otrajā daļā uzstājās dažādi viesi no Igaunijas, runājot par to, vai ir nepieciešams kosmosa likums. Pēc prezentācijām konferences dalībnieki tika iesaistīti diskusijās par šo tēmu un nelielās grupās tika prezentēti dalībnieku priekšlikumi par to, vai ir nepieciešams kosmosa likums un kādas nozares un darbības šim likumam būtu jāietver. Kā labi piemēri šiem likumiem būtu maksimālais satelītu skaits, kādu uzņēmums var palaist konkrētās Zemes orbītās, kā arī kā būtu jāregulē satelītu nogādāšana prom no Zemes orbītas, lai nepalielinātos tā saucamo “kosmisko atkritumu” daudzums.

Ir vērts atzīmēt, ka SpaceTEM projekts ir sniedzis ne tikai iespēju jauniešiem iesaistīties ar kosmosa industriju saistītos uzņēmumos un zinātniskajās iestādēs, kur iegūt jaunas zināšanas un kontaktus, bet arī ļāvis uzņēmumiem un iestādēm tikt pie talantīgiem jauniešiem, kurus iesaistīt savā tālākajā darbībā, piedāvājot šiem jauniešiem pastāvīgu darba vietu. Pie šādām iestādēm pieder arī Ventspils Augstskola, kurai projekta rezultātā ir izdevies piesaistīt un zinātniskajā sfērā nodarbināt vairākus jaunos speciālistus.