Saņemts projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” rezultātu zinātniskās kvalitātes vidusposma izvērtējums

Praktiskas ievirzes pētījumu projektu īstenošanas laikā jābūt katra projekta zinātniskā snieguma vidusposma izvērtējumam, ko veic Eiropas Komisijas ekspertu datu bāzes eksperti.

2019. gada 19. februārī tika saņemts ekspertu konsolidētais atzinums projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” rezultātu zinātniskās kvalitātes vidusposma izvērtējumam.

Zemāk sniedzam ekspertu atzinuma kopsavilkuma fragmentus un to tulkojumu latviešu valodā. Vērtēts tika paveiktais līdz 2018. gada 31. oktobrim.

The results achieved are clear and unambiguous. For Activity I, theoretical studies of photodissociation efficiency of molecules in interstellar ices and the development of a Monte Carlo code to model the chemical processes in dense ISM including grain surface chemistry have been completed. The upgraded MONACO code should be made publicly available. For Activity 2, the development of a Monte Carlo code for polarized continuum radiative transfer calculations in AGB and post-AGB stars has been started as well as studies of gas dynamics of circumstellar gas-dust envelopes. For Activity 3, new observations of maser and thermal lines have been carried out with the Irbene radio telescopes and the strategy to follow for maser studies has been developed and tested. To achieve this goal, new software has been created to detect, process and analyze weak spectral line emission. The scientific quality of the results of activities I and 2 is high and novel. In particular, the parametrization of the photodissociation efficiency in interstellar ices and the expressions for cylindrically symmetric eigenfunctions of polarized radiative transfer equation.

The results of the different activities have been presented as posters or contributed talks in several conferences. The total number of such presentations, 18, widely exceeds the 8 planned. Regarding the number of peer-reviewed papers and conference proceedings, the milestone has been largely achieved, with 8 products plus one under review.

Based on the progress made so far, the milestones already achieved, the competences acquired by the researchers, and the established scientific cooperation with more experienced research teams from other observatories, it is highly possible that the project will achieve the planned research results.

Sasniegtie rezultāti ir skaidri un nepārprotami.

  1. darbības ietvarā pabeigti teorētiskie pētījumi par starpzvaigžņu molekulu fotodisociāciju starpzvaigžņu ledū, kā arī pabeigta Montekarlo metodes programmas izveide ķīmisko procesu modelēšanai blīvā starpzvaigžņu vidē, ņemot vērā arī procesus uz tur esošo ar ledu klāto putekļu graudiņu virsmām. Modernizētais MONACO kods būtu jādara publiski pieejams.
  2. darbības ietvarā ir uzsākta Montekarlo koda izstrāde polarizēta starojuma pārneses kontinuumā aprēķiniem asimptotiskā milžu zara zvaigžņu un pēc asimptotiskā milžu zara objektu gāzu un putekļu apvalkos. Tāpat ir uzsākti arī gāzes dinamikas pētījumi šajos apvalkos.
  3. darbības ietvarā, izmantojot Irbenes radio teleskopus, veikti starpzvaigžņu molekulāro līniju novērojumi. Izstrādāta un pārbaudīta kosmisko māzeru pētījumu stratēģija. Lai sasniegtu šo mērķi, izveidota jauna programmatūra vāju spektrālo līniju novērojumu datu apstrādei un analīzei.

Pētījuma rezultātu zinātniskā kvalitāte 1. un 2. darbības ietvaros ir augsta un inovatīva, sevišķi fotodisociācijas efektivitātes parametru noteikšana starpzvaigžņu ledū un polarizēta starojuma pārneses vienādojuma cilindriski simetrisko īpašfunkciju izteiksmju iegūšana.

Projektā veiktās darbības un to rezultāti ir prezentēti ar plakātiem un mutvārdu ziņojumos zinātniskās konferencēs. Kopējais ziņojumu skaits (18) būtiski pārsniedz plānotos 8 ziņojumus. Stipri pārsniegts arī plānotais publikāciju skaits recenzējamos zinātniskajos žurnālos un konferenču materiālos (8 un viena iesniegta).

Pamatojoties uz līdz šim sasniegto un projekta īstenošanas gaitā iegūtajām zināšanām un iedibināto zinātnisko sadarbību ar pieredzējušākām zinātnieku grupām citās observatorijās, secinām, ka ir visai ticami, ka projektā plānotie pētījumu rezultāti tiks sasniegti.

Vairāk par projektu ASTRA