2019. gada sākumā tika saņemts ekspertu konsolidētais atzinums projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” rezultātu zinātniskās kvalitātes vidusposma izvērtējumam.

Zemāk sniedzam ekspertu atzinuma kopsavilkuma fragmentus un to tulkojumu latviešu valodā. Vērtēts tika paveiktais līdz 2018. gada 30.novembrim.

 • The results achieved in the research are clear and unambiguous.
 • The results are clear and unambiguous. The research results have been published on an international peer-reviewed journal (one journal publication) and conference (two conference publications). The information published in the scientific articles does correspond to the purpose and content of the project.
 • The number of published papers agrees with what was planned in the proposal.
 • The proposal does not require expensive equipment nor the creation of difficult experimental tests.
 • The research activity can be conducted exploiting computers and specialized human effort. This is what was planned in the proposal and this is what has been done.
 • Therefore, it can be stated that the use of financial resources is appropriate and in accordance with the plan.
 • The research activities carried out corresponds with the planned timetable for activities;
 • There is an agreement between the planned activities and what has been done. The agreement is in terms of completed tasks (3 of 6 have been completed). There is an agreement in terms of published results. During the project implementation period, it is possible to achieve planned research results.

Latviešu valodā:

 • Sasniegtie rezultāti ir skaidri un nepārprotami.
 • Pētījuma rezultāti ir publicēti starptautiskā recenzētā žurnālā un divās konferenču publikācijās. Zinātniskajos rakstos publicētā informācija atbilst projekta mērķim un saturam.
 • Publicēto dokumentu skaits atbilst priekšlikumā paredzētajam.
 • Tika sniegti ieteikumi Gala atskaites sagatavošanai.
 • Ieteikumi neprasa dārgu aprīkojumu un sarežģītu eksperimentu testu izveidi. Pētījumu var veikt, izmantojot datorus un specializētus cilvēkresursus. Tas ir tas, kas bija paredzēts priekšlikumā, un tas ir darīts. Tādēļ var apgalvot, ka finanšu resursu izmantošana ir atbilstoša un saskaņā ar plānu.
 • Veiktie pētniecības pasākumi atbilst plānotajam darbības grafikam; Ir vienošanās starp plānotajām darbībām un to, kas ir darīts. Vienošanās attiecas uz pabeigtajiem uzdevumiem (3 no 6 ir pabeigti). Ir panākta vienošanās par publicētajiem rezultātiem. Projekta īstenošanas laikā ir iespējams sasniegt plānotos pētījumu rezultātus.

Pētījums tiks realizēts ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Projekts tiks realizēts 36 mēnešus, līdz pat 2020.gada 29.februārim. Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, Nr. 1.1.1.1/16/A/234, finansējums sastāda 287 891,90EUR.

Turpmākai informācijai

Igors Lemberskis

projekta vadītājs

e-pasts: igors.lemberskis@venta.lv