Laikā no 2019. gada 12. līdz 17 augustam Odesā (Ukraina) notika starptautiska konference “6th Gamow International Conference in Odessa: “New Trends in Cosmology, Astrophysics and Radioastronomy after Gamow”. Tajā piedalījās arī projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) zinātniskais vadītājs Ivars Šmelds, pētnieks Vladislavs Bezrukovs un zinātniskais asistents Artis Aberfelds, prezentējot ziņojumus par projekta darbības “Molekulāro raddiolīniju novērojumi” ietvarā sasniegtajiem rezultātiem.

Gamova starptautiskā konference ir pasākums ko regulāri reizi 6 gados augustā rīko Odesas I. I. Mečņikova Nacionālā Universitāte (Teorētiskās fizikas un Astronomijas nodaļa) sākot ar 1994. gadu un tā ir veltīta ievērojamā astrofiziķa un kosmologa G. Gamova piemiņai. Bez tam katru gadu augustā Odesā notiek arī šim zinātniekam veltīta vasaras skola – būtībā šīs lielās konferences samazināta versija, kurā galvenokārt piedalās jaunākās paaudzes kosmosa pētnieki – studenti, doktoranti, pavisam nesen zinātnisko grādu ieguvušie jaunie zinātņu doktori. Ar katru  reizi Gamova konference kļūst arvien respektablāka un plašāk apmeklēta ne tikai Ukrainas un Austrumeiropas mērogā. Šogad konferencē piedalījās 125 dalībnieki, no kuriem daļa bija arī no tādām valstīm kā Izraēla, Polija, Vācija – pavisam kopā no 13 valstīm. Katru dienu daļa konferences darba notika plenārsēdēs, daļa sekcijās – Kosmoloģija, Astrofizika ar apakšsekciju Astroinformātika, Radioastronomija, Saules sistēma un kosmiskā vide, Saule, Saules aktivitāte, Saules-Zemes sakari un astrobioloģija.

Projekta ASTRA zinātnieki galvenokārt piedalījās sekcijas “Radioastronomija” darbā, kur arī mutiski prezentēja savus ziņojumus:

  • Janis Steinbergs, Vladislavs Bezrukovs, Ivar Shmeld, Karina Skirmante, Artis Aberfelds, Mārcis Bleiders, Artūrs Orbidāns, Marcin Gawroński, Roman Feiler “Galactic Maser Observations in VLBI Mode in Ventspils”
  • Artis Aberfelds, Ivar Shmeld “Two Year Results of Methanol Maser Monitoring Program by Irbene Radiotelescopes”
  • Ivar Shmeld “Molecules in space as seen from Ventspils”

Papildus darbam radioastronomijas sekcijā komandējuma dalībnieki apmeklēja plenārsēdes un citas konferences sekcijas, kas deva iespēju uzzināt par jaunākajiem sasniegumiem astrofizikā, tai skaitā par aktualitātēm spektrālo līniju pētījumos, un par signālu apstrādes un kalibrācijas metodēm, kas noderēs turamākajos projekta īstenošanas posmos, kā arī nākotnē, attīstot un uzlabojot Irbenes radioteleskopu signālu reģistrācijas apakšsistēmas.

Konferences gaitā notika arī sarunas ar radioastronomijas jomas zinātniekiem. Neformālajās sarunās gūtās atziņas būs noderīgas, lai risinātu ar kosmisko māzeru novērojumu metodiku saistītas problēmas Irbenes observatorijā. Sevišķi jāatzīmē tikšanās ar Ukrainas nacionālās ZA (UNAS) zinātniskās padomes locekli Valēriju Šulgu un UNAS Harkovas Radio astronomijas institūta Dekametru radio astronomijas nodaļas vadītāju Oļegu Uļjanovu, kuru gaitā tika apspriestas iespējas paplašināt sadarbību starp Ventspils Augstskolas un Ukrainas zinātniekiem.

 

1.att. Darbs sekcijā “Radioastronomija”. Vidējā rindā no labās: Artis Aberfelds un Ivars Šmelds.

2.att. Projekta zinātniskais vadītājs Ivars Šmelds sniedz mutisku ziņojumu sekcijā “Radioastronomija”

3. att. Projekta ASTRA zinātniskais asistents Artis Aberfelds sniedz mutisku ziņojumu sekcijā “Radioastronomija”