Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/010 “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3.kārta” ietvaros ir paredzēts veikt būvdarbus radioteleskopu RT-32 un RT-16 ēku telpu remontos. Paredzamie telpu remoti uzlabos VSRC zinātniskā un tehniskā personāla darba apstākļus, kā arī nodrošinās teleskopu infrastruktūras ilgtspēju.

Plānoto būvdarbu laikā RT -32 ir paredzēts veikt sliktā tehniskā stāvoklī esošo pirmā stāvā telpu  kosmētisko remontu, kā arī ārējo metāla kabīņu remontu, kurās paredzēts veikt metāla konstrukciju tīrīšanas, krāsošanas darbus, jaunas koka grīda ieklāšanu, kā arī sienu un griestu  remontu un siltināšanu, tā novēršot kabīņu korozijas procesus un rodot optimālas telpas tehniskā personāla vajadzībām. Savukārt RT-16 bez atsevišķu 1.stāva telpu remonta, plānots izbūvēt otrā stāvā telpas VSRC vai ārzemju zinātniskā personāla vajadzībām, kuras būs pielāgotas gan darbam, gan arī atpūtai.

Lai varētu uzsākt šo darbu realizāciju, sākotnēji ir nepieceišams veikt darbības  būvprojekta izstrādei. Atilstoši iepirkuma ar identifikācijas Nr. VeA 2017/10/ERAF/VP rezultātiem, iar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ir uzvarējis SIA “SKIZO”.

Ar SIA “SKIZO” 2017.gada 13.novembrī tika noslēgts līgums Nr. SM 17-138 par būvprojekta izstrādi Ventspils Augstskolas Radioteleskopu RT-32 un RT-16 telpu remontam, adresē “Viraki”, Ventspils novada Ances pagastā. Līguma summa sastāda 15 025,- EUR bez PVN.

Saskaņā ar līgumu, izstrādāts būvprojekts ar Ventspils novada Būvvaldes izsniegtu būvatļauju par projektēšanas darbu pabeigšanu ir jāiesniedz pasūtītājam līdz 2018.gada 13.martam.