Projekta pilnais nosaukums:” Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta”

Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/010

Projekta akronīms: RKM

Programma: Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”

Projekta iesniedzējs: Ventspils Augstskola, Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

Projekta ieviešanas periods: 11.12.2017 – 31.01.2021

Projekta mērķis: Projekta “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta” galvenais mērķis ir VeA IZI VSRC (Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”) turpināt Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizāciju, kā arī stiprināt VSRC un VeA zinātnisko kapacitāti un izcilību, un nodrošināt iespējas sekmīgai integrācijai starptautiskās zinātniskās organizācijas, tādās kā EVN (European VLBI Network jeb Eiropas ļoti garas interferometrijas tīkls).

Projekta mērķa sasniegšanai ir nepieciešamas investīcijas VeA zinātniskajā infrastruktūrā, kas ir plānotas kā ieguldījums Irbenes radioteleskopu modernizācijā un esošās infrastruktūras atjaunošanā, nodrošinot tās ilggadību, atbilstību vienmēr augošajām starptautiskajām prasībām un normatīviem, kā arī zinātniskā kompleksa darbības efektivitātes uzlabošanu.

Galvenās projekta darbības ietver:

  1. Ar būvniecību nesaistīti Irbenes radioteleskopu kompleksa darbības efektivitātes celšanas pasākumus, kas vērsti uz RT-32 radioteleskopa uztveršanas efektivitātes uzlabošanu;
  2. Irbenes radioteleskopu kompleksa atjaunošana un remontdarbi, kuru izpilde noslēgs Irbenes radioteleskopu kompleksa renovācijas darbus;
  3. VeA IZI VSRC zinātniskās infrastruktūras papildināšana Astrofizikas un Tālizpētes nodaļām, kā arī mehānikas un elektronikas laboratorijām, šo nodaļu sekmīgas darbības un attīstības nodrošināšanai, ceļot to zinātnisko kapacitāti un attīstot potenciālu.

Projekta rezultātā tiks turpināta Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācija, nodrošinot šī mega-objekta ilggadību; iegūts jauns aprīkojums Tālizpētes un Astrofizikas nodaļas; paplašināts mehānikas un elektronikas laboratoriju aprīkojuma klāsts; celta RT-32 uztveršanas efektivitāte 1,5 līdz 1,8 reizes. Visi šie rezultāti veicinās fundamentālās zinātnes attīstību, cels VSRC zinātnisko potenciālu un kapacitāti kā arī veicināts zinātnisko atklājumu veikšanu. Šis projekts ir ieguldījums nākotnē, ļaujot jaunajiem zinātniekiem strādāt ar laikam atbilstošu aprīkojumu.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 1 650 204.22, no tiem 5%, EUR 82 510,22 ir Ventspils Augstskolas līdzfinansējums, 14,25 %, EUR 235 155 ir Valsts finansējums un 80,75%, EUR 1 332 539 ERAF finansējums.

Kontakti:

Projekta ieviešanas darba grupas vadītājs – Dainis Plūme +371 636 296 56; dainis.plume@venta.lv

Projekta vadītājs – Ēriks Dziļums +371 26697930; eriks.dzilums@venta.lv

AKTUALITĀTES
Iegādāti FlexBuff serveri datu uzglabāšanai

Iegādāti FlexBuff serveri datu uzglabāšanai

VSRC, kā Eiropas Sevišķi Garās Bāzes Interferometrījas tīkla biedrs (EVN, http://www.evlbi.org/ ) ar tā valdījumā esošajiem radio teleskopiem RT-32 un RT-16 kopā ar vairāk nekā 25 pasaules observatorijām, regulāri piedalās VLBI radio...