ĀRPUSGALAKTISKO RADIOAVOTU MAINĪGUMA DIENAS UN VAIRĀKU DIENU IETVAROS PĒTĪJUMI AR VENTSPILS STARPTAUTISKĀ RADIOASTRONOMIJAS CENTRA TELESKOPIEM (RISE)

Projekta identifikācijas Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/363

Projekta akronīms: RISE

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai, vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001” ietvaros.

Projekta izpildes termiņš: 01.02.2019. – 31.07.2020.

Projekta vadošais pētnieks: Artem Sukharev, PhD

Projekta finansējums:

Kopējās apstiprinātās izmaksas ir 66 902,94 EUR un tās tiek finansētas no šādiem finanšu avotiem:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma – 56 867,49 EUR  apmērā, kas ir  85.0% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • valsts budžeta finansējuma – 6 690,29 EUR apmērā, kas ir 10.0% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • Ventspils Augstskolas finansējuma – 3 345,16 EUR apmērā, kas ir  5.0% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta īss apraksts un mērķis:

Projekta mērķis ir iegūt unikālus starpdiennakts mainīguma (IDV) novērojumus dažādiem Aktīvo Galaktiku Kodolu (AGN) tipiem ar VSRC radioteleskopiem, pielietojot to tehniskās un laika iespējas. Šo datu turpmākā analīze ļaus iegūt ziņas par IDV smalkākām īpašībām un AGN starpdiennakts mainīgumu, kas bieži vien ir nepieejami esošo novērojumu epizodiskuma un īslaicīguma dēļ.

Papildus tiek plānots izpētīt sakarus starp IDV radio un optiskajā diapazonā, kā arī IDV sakarus ar ilgstošu mainīgumu plašā radiofrekfenču diapazonā. Tādēļ tiek gatavota sadarbība ar radioastronomijas observatorijām “Sardinia” un “Medicina” Itālijā, kā arī ar ieinteresētām zinātnieku grupām, kuras veic AGN pētījumus optiskajos un citos diapazonos. Lai iegūtu maksimālo informāciju no novērojumu datiem, ir plānots pielietot mūsdienīgas skaitļošanas matemātikas metodes, tādas kā veivletu analīze, parametriskā ciparu spektrālanalīze un dažādas prognozēšanas metodes. Balstoties uz iespēju iegūt augstvērtīgus radioattēlus, VSRC radioteleskopiem piedaloties VLBI tīklā EVN, tiek plānots noteikt sakarības starp IDV izmaiņām un pētāmo radioavotu leņķiskās struktūras izmaiņām.