JIV-ERIC LR Nacionālā mezgla konsorcija (NMK) partnerības plāns (KPP) ir JIV-ERIC NMK turpmākās darbības attīstības un sadarbības plānošanas dokuments, kas izstrādāts centru veidojošo partneru ciešas sadarbības plānošanas dokuments, lai sekmētu Latvijas JIV-ERIC Nacionālā mezgla konsorcija nozares zinātnes un pētniecības ilgtspējīgu attīstību, sasniegtu starptautisko konkurētspēju un sekmīgi iekļautos Eiropas un pasaules zinātnes telpā.

KPP izveides ilgtermiņa mērķis ir sadarbība fundamentālajā un pielietojamā pētniecībā informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, kā arī signālapstrādē, koncentrējot, integrējot un efektīvi izmantojot LR LMZO zinātnisko infrastruktūru un intelektuālo potenciālu kosmosa nozarē, lai noturētu ES izcilības centra standartu un paaugstinātu konsorcija un Latvijas zinātnes kopējo konkurētspēju Eiropas pētniecības telpā.

JIV-ERIC nacionālā mezgla konsorciju veido šādi partneri:
 • Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” saskaņā ar LR iestāšanos JIV-ERIC un IZM lēmumu 2016.gada novembrī pilda nacionālā mezgla vadošā partnera jeb nacionālā koordinatora pienākumus;
 • Latvijas Universitāte – Atomfizikas un spektroskopijas institūts (LU ASI) un Astronomijas institūts (LU AI);
 • Rīgas Tehniskā universitāte – Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (RTU ETF); Būvniecības inženierzinātņu fakultātes ģeomātikas katedra (LU BIF).
JIV-ERIC LR nacionālā mezgla konsorcija attīstības virzieni ir:
 1. fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšana KPP noteiktajos pētījumu virzienos;
 2. pētījumu veikšanai nepieciešamā personāla attīstība;
 3. pētījumu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība.
Zinātnisko institūciju partnerības plāns izstrādāts ar mērķi noteikt pētījumu centru veidojošo zinātnisko institūciju ilgtermiņa sadarbības pamatnostādnes, lai:
 • sekmētu zinātnes un pētniecības attīstību Latvijā un tās konkurētspēju pasaulē;
 • piesaistītu zinātnei jaunus intelektuālos resursus;
 • sekmētu Latvijas zinātnisko resursu integrāciju starptautiskajos zinātnes tīklos;
 • veicinātu infrastruktūras sociālekonomisko atdevi.
JIV-ERIC LR nacionālā mezgla konsorcija izveides vidēja termiņa mērķi ir:
 • sekmēt zinātniskās darbības intelektuālā potenciāla ataudzi un LMZO infrastruktūras kompleksa atjaunošana un attīstība, lai izveidota bāze ES līmeņa pētnieciskās un tehnoloģiskās ekselences attīstībai;
 • palielināt kompetenci kosmosa ģeodēzijas, LOFAR pētījumu un jonosfēras pētījumu jomās, aktīvi integrējoties ES zinātnes telpā ILT, IVS, EISKAT un EKA pētījumu programmās, konsorcijos, tīklos un projektos;
 • veicināt zināšanu un tehnoloģiju komercializāciju, veidojot inovatīvai darbībai labvēlīgu un konkurētspējīgu vidi.

PAVEIKTAIS PROJEKTA LAIKĀ

 • 28.08.2018.  Notika pirmā JIV-ERIC LR Nacionālā mezgla konsorcija sadarbības partneru sapulce, LU ASI.
 • 04.10.2018.  RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē norisinājās seminārs par LOFAR un fāzēto antenu tehnoloģijas pielietošanas iespējām “UniBoard pielietojumi – WSRT, Apertif, Arts un UniBoard”.
 • 31.10.2018.  LU Botāniskajā dārzā notika LU AI direktora K. Salmiņa vadītais seminārs “Lāzerlokācijas metodes izmantošana”.
 • 13.12.2018.  Venstpils Augstskolā notika apvienotais pasākums “VLBI metode – universāls instruments kosmosa pētījumos”, kura laikā notika lekcijas par VLBI metodes pielietošanu dažādās jomās, VLBI un kosmosa ģeodēzijas kopējām tehnoloģiskajām iespējām un JIV-ERIC konsorcija valdes sēde. Vairāk informācija (ŠEIT).
 • 28.12.2018.  Noslēgumam tuvojas projekta  “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)” JIV-ERIC LR Nacionālā mezgla konsorcija partnerības plāna īstenošanas pirmais pusgads. Par paveikto šajā laikā (ŠEIT).
 • 29.03.2019.  LU ASI notika pasākums “Jonosfēra un atmosfēras pētījumi”, kura laikā notika LU ASI vadošā pētnieka A. Ūbeļa lekcija par pētījumu iespējām LU Nacionālajā zinātnes platformā FOTONIKA-LV un konsorcija valdes sēde, kurā tika apstiprināts partnerības plāns.