Projekta nosaukums: “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)”

Projekta Nr.: 1.1.1.5/18/I/009

Projekta akronīms: ATVASE

Programma: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”.

Projekta iesniedzējs: Ventspils Augstskola

Projekta realizēšanas periods: 02.07.2018. – 31.12.2022. (54 mēneši, 16 atskaites periodi)

Projekta kopējās izmaksas: 262 751,76 euro un plānotais Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda apjoms ir 85,00% no attiecināmajiem izdevumiem – 223 339.00 euro, un valsts finansējuma apjoms ir 15% no attiecināmajiem izdevumiem – 39 412.76 euro.

Projekta īss apraksts:

Projekta mērķis ir Ventspils Augstskolas un tās zinātnisko struktūrvienību (Inženierizinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”, Viedo Tehnoloģiju pētniecības centra un Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra un fakultāšu) iesaistīšanās tīklošanas pasākumos, sadarbības stiprināšana ar partneriem, t.sk. iesaistoties sadarbības konsorcijos, lai veicinātu sadarbības projektu skaita pieaugumu un integrēšanos Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos.

Projekta darbības:

  1. Programmas “Apvārsnis 2020” un ES 9. Ietvara programmas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošana;
  2. Starptautisku zinātnisku konferenču rīkošana;
  3. Dalības nodrošināšana JIV-ERIC konsorcijā;
  4. Projekta vadība;
  5. Publicitātes pasākumi;
  6. Darba vietu aprīkojums;
  7. Veselības apdrošināšanas polišu iegāde.

Projekta rezultāti: Sagatavoti un novērtēti virs sliekšņa 10 starptautiskās sadarbības projekti; noorganizētas 5 starptautiskās zinātniskās konferences, īstenots 1 konsorcija plāns, nodrošināti 76 publicitātes pasākumi, aprīkotas 2 darba vietas (datortehnikas un programmatūras komplekti), daļēji apmaksātas 4 veselības apdrošināšanas polises.

Kontakti:

Projekta vadītāja – Linda Ūdre,  Linda.Udre@venta.lv

Projekta koordinatore – Laura Indriksone, Laura.Indriksone@venta.lv

PAVEIKTAIS PROJEKTA LAIKĀ

  • 28.12.2018.  Noslēgumam tuvojas projekta  “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)” īstenošanas pirmais pusgads. Par paveikto šajā laikā (ŠEIT).
  • 21.06.2019. Pārskats par projekta “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)” 2019. gada pirmajiem sešiem mēnešiem. Par paveikto šajā laikā (ŠEIT).
  • 30.12.2019. Pārskats par projekta “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)” 2019. gada otro pusi. Par paveikto šajā laikā (ŠEIT).