Projekta nosaukums: Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi

Projekta īstenotājs: Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC)

Projekta numurs: 1.1.1.1/16/A/213

Projekta akronīms: ASTRA

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Darbības programma: Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvarā; normatīvais dokuments – MK 2016.gada 12.janvāra noteikumi Nr.34 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas noteikumi”

Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2017. – 31.01.2020.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 624 448,75 eiro, no tās:

 • atbalsta summa: 92,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 577 615,09 eiro, no tās:
  • ERAF finansējums: 85,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 530 781,44 eiro;
  • Valsts budžeta finansējums: 7,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 46 833,65 eiro;
 • Ventspils Augstskolas finansējums: 7,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 46 833,66 eiro.

 Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.phys. Ivars Šmelds

Sasniedzamie rezultāti: 13 zinātniskās publikācijas, 15 ziņojumi zinātniskās

konferencēs, 3 programmatūras paketes

Projekta īss kvalitatīvais apraksts un mērķis

Projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” gaitā tiks teorētiski modelēti ķīmiskie procesi starpzvaigžņu vidē, pētīta vielas aizplūšana no dažu tipu (t.s. asimptotiskā milžu zara) zvaigznēm un, izmantojot nesen modernizētos VSRC rīcībā esošos radioteleskopus, pētīts kosmosā esošo molekulu radiostarojums. Projekta realizācijas gaitā noslīpēs un uzlabos radioteleskopu izmantošanas metodiku, izstrādās jaunas programmas modernās skaitļošanas tehnikas izmantošanai. Plānotie projekta rezultāti ir 13 zinātniskās publikācijas, 15 ziņojumi zinātniskās konferencēs un 3 jaunas programmatūras paketes. Tiks stiprināta sadarbība ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām – Toruņas radioastronomijas observatoriju (Polija) un Maksa Planka Ārpuszemes fizikas institūtu (Vācija). Plānots veikt novērojumus, izmantojot pasaules lielākos astronomiskos instrumentus, piemēram, radioteleskopu ar 100 m diametru Efelsbergā (Vācija). Projekts veicinās arī paaudžu nomaiņu Latvijas zinātnē – tā gaitā izstrādās vairākus promocijas un diplomdarbus.

Pētījums tiks realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvarā. Atšķirībā no daudzām citām līdzīgām par Eiropas Savienības līdzekļiem finansētām programmām, kas vērstas vai nu uz netiešu atbalstu pētījumu veikšanai (piemēram, pētnieku mobilitātei, zinātnes infrastruktūrai) vai atbalstu tikai lietišķajiem pētījumiem, šajā programmā paredzēts līdz 20% līdzekļu novirzīt fundamentālajiem pētījumiem. Šie pētījumi nav tieši vērsti uz konkrētu tautsaimniecībai nepieciešamu tehnoloģiju vai izstrādņu radīšanu, bet gan uz jaunu zināšanu vairošanu un pētnieku kolektīvu spēju celšanu. Fundamentālie pētījumi paaugstina arī zinātnisko institūciju un valsts prestižu, kas, savukārt, vēlāk dod iespēju piesaistīt naudu jau lietišķajiem pētījumiem. Būtisks fundamentālo pētījumu aspekts ir arī tas, ka tie paši prasa izstrādāt pirmrindas tehnoloģijas to veikšanai, un pēdējās vēlāk izmantojamas jau tīri praktiskiem mērķiem.

Ievērojot augstāk minēto, uzsāktā pētījumu projekta virsmērķis ir, veicot fundamentālu pētījumu, konsolidēt un nostiprināt VSRC atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas RIS3 prioritātei “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekta ilgums ir 36 mēneši kopš 2017. gada 1. februāra, un tajā paredzēts nodarbināt 14 darbiniekus.

Kontakti:

Projekta zinātniskais vadītājs: Ivars Šmelds, tālr. +37126412683, ivars.smelds@venta.lv

Projekta vadītāja: Estere Vītola, tālr. +37126552012, estere.vitola@venta.lv

PAVEIKTAIS PROJEKTA LAIKĀ

 • 30.05.2017. Projekta zinātnieki atskaitās par paveikto trijos mēnešos (ŠEIT).
 • 31.07.2017. Noslēgumam tuvojas projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” īstenošanas pirmais pusgads. Par paveikto šajā laikā (ŠEIT).
 • 31.10.2017. Paveiktais projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” īstenošanas trešajā ceturksnī (ŠEIT).
 • 31.01.2018. Noslēgumam tuvojas projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” īstenošanas pirmais gads. Par paveikto ceturtajā projekta īstenošanas ceturksnī vairāk lasiet (ŠEIT).
 • 30.04.2018. Paveiktais projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” īstenošanas piektajā ceturksnī (ŠEIT).
 • 30.07.2018. Par paveikto projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” tā īstenošanas sestajā ceturksnī vairāk lasiet (ŠEIT).
 • 30.10.2018. Tuvojas projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” vidusposma izvērtējums. Par paveikto projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” īstenošanas septītajā ceturksnī (ŠEIT).
 • 06.06.2019. Par paveikto projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” laikā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim vairāk lasiet (ŠEIT).
 • 27.09.2019. Paveiktais projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” īstenošanas desmitajā pārskata periodā (ŠEIT).
 • 30.01.2020. Par paveikto projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” īstenošanas noslēdzošajā pārskata periodā laikā no 2019. gada oktobrim līdz 2020. gada janvārim (ŠEIT).

AKTUALITĀTES

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” noslēgusies Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta pētījumu projekta 624 448 € vērtībā īstenošana

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” noslēgusies Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta pētījumu projekta 624 448 € vērtībā īstenošana

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" (VSRC) janvārī noslēdzas nozīmīgs fundamentālo pētījumu projekts, kura īstenošanā trīs gadu garumā bija iesaistīti 12 VSRC zinātniskie darbinieki – gan...

Pasaules lielie radioteleskopi strādā Latvijas astronomu labā

Pasaules lielie radioteleskopi strādā Latvijas astronomu labā

2019. gada 31. oktobrī visi aktīvie Eiropas Ļoti garas bāzes interferometrijas tīkla (EVN) radioteleskopi pirmo reizi ilgstoši, 10 stundas, strādāja Latvijas radioastronomu labā. Šajā laikā 11 pasaules radioteleskopi, ieskaitot Efelsbergas 100 m un arī...

VSRC pētnieki dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Toruņu, Polijā

VSRC pētnieki dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Toruņu, Polijā

Ventspils Augstskolas projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) ietvarā trīs  Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) zinātnieki –...