Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) projektā “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” šī gada 20.oktobrī notika Uzraudzības vadības sanāksme, kurā projekta iesaistītie darbinieki izklāstija par sasniegto pirmajā pusgadā projekta īstenošanā. Projekts finansēts no ERAF līdzekļiem.

Šī gada 20. oktobrī, Ventspils Augstskolā notika projekta Uzraudzības vadības sanāksme, kuru vadīja VSRC direktors V.Avotiņš. Sanāksmes laikā zinātniskie darbinieki izklāstīja pirmajā pusgadā paveikto zinātniskajā darbībā. Projektā ir plānotas realizēt sešas darbības, lai izvirzītais projekta mērķis tiktu sasniegts. Projekta mērķis ir attīstīt teoriju un novērtēt metodoloģiju, posmsecīgu procedūru un rīkus asinhrono shēmu projektēšanai pārkonfigurējamā vidē. Pirmajā pusgadā zinātniskais personāls strādāja pie 1.darbības „Implementācijas modeļa izstrāde”, kura rezultātā tika sagatavota tehniskā atskaite. Balstoties uz implementācijas modeli tika izstrādātas divas asinhronā summatora shēmas realizācijai pārkonfigurējamajā vidē. Tika izstrādāta testēšanas metodika, eksperimentāli pabaudītas shēmu darbības un radīta pārliecība, ka summatori darbojas stabili. Projekta rezultāti prezentēti referātā: V. Gopeyenko, I. Lemberski, Implementation Asynchronous Design in Reconfigurable Environment, Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Baltic Applied Astroinformatics and Space Data Processing”, šī gada 23.-24.augustā, kuru rīkoja Ventspils Augstskola. Šī perioda laikā, t.i. pirmajā pusgadā, projektā tika iegādāti plānotie pamatlīdzekļi- personālie stacionārie un portatīvie datori un citas ar datortehniku saistītas lietas.

Pašlaik Projekta komanda ir uzsākusi otro projekta darbību „Dekompozīcija” Metožu un algoritmu izstrādāšana. Tiek atlasīta zinātniskā literatūra dekompozīcijas nozarē un tiek analizēti esošie dekompozīcijas algoritmi, kuri tiek aprakstīti literatūrā.

Pētījums tiks realizēts ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Projekts tiks realizēts 36 mēnešus, līdz pat 2020.gada 29.februārim. Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, Nr. 1.1.1.1/16/A/234, finansējums sastāda 287 891,90EUR.

Detalizētākai informācijai: infovirac@venta.lv