Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) īstenotajā projektā “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” (ALS) pienācis vidusposma izvērtējums. Projekta vidusposma atskaites vērtēs ārzemju eksperti. Projektā . tiek realizētas 6 aktivitātes (darbības), kuru mērķis ir attīstīt teoriju un novērtēt metodoloģiju, posmsecīgu procedūru un rīkus asinhrono shēmu projektēšanai pārkonfigurējamā vidē.

Pašlaik pētījumu projektā no 6 ieplānotām aktivitātēm trīs aktivitātes jau pabeigtas. Tika prezentēts un Prezentēts un publicēts konferences raksts: I. Lemberski, A. Suponenkovs, Asynchronous Logic Design Targeting LUTs, The 7th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO’2018), June,2018, Budva, Montenegro, pp. 420-425. Kā arī publicēts raksts: I. Lemberski, A. Suponenkovs, Asynchronous Logiс One-Level LUT Design Based on Partial Acknowledgement, Microelectronics Journal, vol. 80, 2018, pp. 53–61, Trešās darbības „Funkcijas minimizācija” apakšdarbības „Rīku izstrādāšana”ietvaros sagatavots konferences raksts: I. Lemberski, A. Suponenkovs, M. Uhanova, LUT- Oriented Asynchronous Logic Design Based on Resubstitution, International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS 2019).

Daži rezultāti prezentēti konferencēs, kuras notika Latvijā:

  • BAASP 2017– 5th International Scientific Conference “Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing”, 23 – 24 August, 2017, Ventspils, Latvia,
  • 15th INTERNATIONAL scientific CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2017, April 27-28, 2017, ISMA, Riga, Latvia,
  • 16th International scientific conference ON Information technologies and management 2018, April 26-27, 2018, ISMA, Riga, Latvia.

Vidusposma galvenie rezultāti:

  • Eksperimentāli paradīts, ka XILINS vidē (kura līdz šim tika izmantota sinhrono shēmu projektēšanai) var projektēt arī asinhronas shēmas;
  • Izstrādāta metode, kā realizēt asinhrono funkciju XILINX loģiskajā elementā (pārlūktabulā) bez sacensībām;
  • Izstrādāta pieeja sarežģīto funkciju vienlīmeņa realizācijai XILINX vidē bez sacensībām;
  • Izstrādāta pieeja sarežģīto funkciju daudzlīmeņu realizācijai XILINX vidē bez sacensībām.

Pētījums tiks realizēts ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Projekts tiks realizēts 36 mēnešus, līdz pat 2020.gada 29.februārim. Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, Nr. 1.1.1.1/16/A/234, finansējums sastāda 287 891,90EUR.

Turpmākai informācijai: Igors Lemberskis, projekta vadītājs, e-pasts: igors.lemberskis@venta.lv