Novērojumi ar radioteleskopiem

Pieteikšanās novērojumiem un citiem darbiem, izmantojot radioteleskopus RT-32 un RT-16

Teleskopu izmantošanai zinātniskiem un saimnieciskiem, komerciāliem mērķiem iespējams pieteikties, izmantojot pieteikumu veidlapu, kas pieejama arī pie VSRC biroja vadītājas. Pieteikumi elektroniski adresējami Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VeA IZI, turpmāk VSRC) direktoram Valdim Avotiņam. Pieteikuma izskatīšanai un izvērtēšanai tas vienlaikus jāiesūta arī Vladislavam Bezrukovam un Jurim Kalvānam. E-pasti:

  • virac [at] venta.lv
  • vladislavsb [at] venta.lv
  • juris.kalvans [at] venta.lv

Pieteikumus ilgtermiņa (vairāk kā viena ceturkšņa) darbu sērijām uz nākošo kalendāro gadu jāiesniedz līdz katra gada 1. decembrim. Lēmums tiek paziņots iesniedzējiem līdz 20. decembrim. Ceturkšņa pieteikumus īstermiņa un vidēja termiņa darbu sērijām pieņem ik gadu līdz 10. decembrim, 15. martam, 15. jūnijam, 15. septembrim, un lēmumu paziņo iesniedzējiem 10 darba dienu laikā.

Lēmumus par novērojumu laika piešķiršanu vai atteikumu un par novērojumu laika apmaksas nosacījumiem pieņem VSRC Zinātniskās padomes izveidota Radioteleskopu laika sadales komisija. Komisijas lēmumu iespējams pārsūdzēt Ventspils Augstskolas rektoram 5 darba dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas iesniedzējam.

Par teleskopu izmantošanu tiek piemērota maksa saskaņā ar VeA Senāta 2017. gada 21. jūnijā apstiprināto “VeA IZI VSRC Radioteleskopu izmantošanas nolikumu”. Maksa zināmā mērā ir atkarīga no izmantotā VSRC pakalpojumu klāsta (piemēram, vai un cik daudz tiek izmantots zinātniski tehniskais atbalsts) – skat. cenrādi. Pieejamo budžeta līdzekļu ietvaros no maksas pilnīgi vai daļēji var tikt atbrīvota teleskopu izmantošana zinātniskiem mērķiem, kas prioritārā secībā atbilst šādiem rādītājiem:

  1. novērojumi un citi rezultatīvie darbi, kas paredzēti EVN, JIV-ERIC u.c. VeA starptautisko saistību izpildei;
  2. novērojumi un citi rezultatīvie darbi Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos, ja to iznākumā tiek paredzētas publikācijas augstas ietekmes žurnālos un/vai pētījumus veic VeA zinātniskais personāls;
  3. novērojumi un citi rezultatīvie darbi, kurus veic vai vada VSRC darbinieki, piesaistītie eksperti, konsultanti, ja darbs vairāk kā 50% apmērā tiek finansēts no valsts budžeta un/vai Ventspils pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļiem;
  4. rezultatīvie darbi tādu projektu vai pasākumu ietvaros, kuri nodrošina VSRC stratēģisko mērķu sasniegšanu, pienes jaunu kompetenci vai paplašina starptautisko sadarbību;
  5. novērojumi un citi rezultatīvie darbi VeA mācību procesa nodrošināšanai;
  6. ja tiek veikti novērojumi īsas vai garas bāzes interferometrijas tīklā, ietverot teleskopus RT-32 un RT-16  vienlaicīgi.

Visi saimnieciskajos novērojumos iegūtie dati vismaz gadu, bet ne ilgāk kā piecus gadus ir komercnoslēpums, un tie nav izpaužami trešajām personām bez Pasūtītāja piekrišanas.