Otrdien, 9. aprīlī, notika Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu  institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC)
zinātnieku pilnsapulce. No 26 balsstiesīgajiem VSRC zinātņu doktoriem pilnsapulcē piedalījās 19 zinātnieki.

Pilnsapulce, aizklāti balsojot, ievēlēja jaunu VSRC Zinātnisko padomi 9 cilvēku sastāvā, ar pilnvaru termiņu no 2019. gada 13. aprīļa līdz 2022. gada 12. aprīlim ieskaitot. Atbilstoši VSRC Nolikumam Zinātniskā padome ir VSRC augstākā iekšējā pārvaldes institūcija, kas ievēlē institūta direktoru, viņa vietnieku(-s), nodaļu vadītājus, ievēlē zinātniekus un zinātniskos darbiniekus akadēmiskajos amatos, apstiprina VSRC stratēģiju un gada pārskatus, apstiprina VeA budžeta VSRC sadaļu pirms tās projekta iesniegšanas VeA finanšu prorektorei un Senātam, un ir tiesīga izlemt jebkurus citus jautājumus, kas nav nodoti citu VeA pārvaldes struktūru, piemēram, rektora vai Senāta, pārziņā.

Jaunajā VSRC Zinātniskajā padomē ievēlēti šādi zinātnieki: Valērijs Bezrukovs, Indra Dedze, Juris Freimanis, Juris Kalvāns, Boriss Rjabovs, Raita Rollande, Ivars Šmelds, Jānis Trokšs, Artūrs Vrubļevskis.

Pēc zinātnieku pilnsapulces notika jaunās VSRC Zinātniskās padomes pirmā sēde, kurā, aizklāti balsojot, par Zinātniskās padomes priekšsēdētāju ievēlēja Juri Freimani, bet par viņa vietnieku – Ivaru Šmeldu.