VeA atbalstītie pētījumi:

Kopsavilkums: ·         QGIS spraudņu un konsoles aplikāciju izstrāde.

·         Metodoloģija trīsdimensionālu pilsētvides modeļu sagatavošanai.

·         SAR datu apstrāde plūdu noteikšanai.

·         Datizraces metožu pielietojums.

“Next generation information and communication technologies”, Projekts Nr. 4 “Jaunas paaudzes liela apjoma datu apstrādes sistēmas”, apakšaktivitāte “Pilsētvides tālzipēte”

Realizācijas laiks: 2014 – 2017.
Projekta partneri: Liepājas Universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.
Projekta mērķis: Viena no projekta aktivitātēm ir “Izstrādāt algoritmus specifisku pilsētvides objektu un teritoriju (piemēram, zaļo zonu, rūpniecisko reģionu utml.) atpazīšanai augstas izšķirtspējas satelītattēlos”.
Programma: Valsts pētījumu programma.
Kopsavilkums: ·         Apdzīvoto vietu noteikšana vidējas telpiskās izšķirtspējas datos.

·         Zemes pārseguma analīze dažādas izšķirtspējas datos.

·         Metodoloģija zemes pārseguma noteikšana, izmantojot ortofotokartes un Lidar datus.

·         Ēku kontūru atrašana un ēkas struktūras noteikšana, izmantojot ortofotokartes un Lidar datus.

·         Liela apjoma datu apstrāde.

“New European Wind Atlas” (NEWA)

Realizācijas laiks: 2014 – 2019.
Projekta partneri: Partneri no 8 valstīm.
Projekta mērķis: Projekt galvenais mērķis ir jauna Eiropas vēja atlanta izveide un modeļu uzlabošana.
Programma: ERA-NET Plus.
Kopsavilkums: ·         Lidar modeļu izveide un trokšņu filtrācija.

·         Zemes pārseguma karšu izveide, izmantojot dažādas telpiskās izšķirtspējas datus.

Realizētie projekti

Pētījums “Reģionāla līmeņa stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kurzemes plānošanas reģiona pilsētu apbūves rajonos, izmantojot satelītattēlus un jaunākās termālās auditēšanas tehnoloģijas””

Realizācijas laiks: 2016.g. jūnijs – 2016. g. oktobris.
Projekta partneri: Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parks, nodibinājums „IDN Research”.
Projekta mērķis: VeA aktivitātes bija saistītas ar termālo aero attēlu apstrādi Liepājas teritorijai un pētījumu veikšanu divos virzienos: ģeometriskās precizitātes automatizētā nodrošināšanā un ēku energoefektivitātes parametru izpētē, izmantojot tālizpētes datus.
Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām”.
Kopsavilkums: ·         Sagatavota metodoloģija pusautomatizētai ēku poligonu pielāgošanai aero fotogrāfiju informācijai.

·         Veikta Landsat termālo datu analīze Liepājas teritorijai, lai noteiktu sakarības starp zemes pārsegumu un siltuma salām.

·         Veikta jumtu siltuma sadalījuma analīze Liepājas teritorijai, izmantojot termālos aero datus.

“Geopositional early warning system integration for disaster prevention in the Baltic Sea”

Realizācijas laiks: 01.05.2014. – 30.04. 2016.
Projekta partneri: Tallinn University of Technology, Marine Systems Institute, Flydog Solutions LLC, Finnish Meteorological Institute, Latvian Coast Guard Service, Swedish Meteorological and Hydrological Institute.
Projekta mērķis: Projekta galvenais mērķis bija izstrādāt inovatīvu novērojumu datu menedžmenta sistēmu informācijas apkopošanai par Baltijas jūras reģionu.
Programma: BONUS programmas projekts.
Kopsavilkums: ·         Izstrādāta programmatūra Radar datu automatizētai lejupielādei un pirmsapstrādei.

“Aizaugušu lauksaimniecības platību un neinventarizētu meža zemju inventarizācijas rādītāju noteikšana, izmantojot tālizpētes metodes”

Realizācijas laiks: 07.04. 2014. – 31.05.2015.
Projekta partneri: LVMI “Silava”, SIA “Mikrokods”.
Projekta mērķis: Izstrādāt metodoloģiju aizaugušo lauksaimniecības platību identifikācijai, to inventarizācijas rādītāju un attīstības dinamikas noteikšanai, izmantojot automātiskas tālizpētes datu apstrādes metodes un parādīt šo metožu pielietojumu izvēlētajai testa teritorijai.
Programma: ERAF apakšaktivitātes 2.1.2.1.1. “Kompetences centri”.
Kopsavilkums: ·         Izstrādātas metodoloģijas koku vainagu noseguma noteikšanai vidējas un augstas telpiskās izšķirtspējas tālizpētes datos.

·         Metodoloģijas ir lietotājam draudzīgas un ietver maz lietotāja definētus parametrus.

·         Sagatavota metožu demonstrācija testa teritorijai: tematiskās kartes.

 „PureBiomass. Potential and Competitiveness of Biomass as Energy Source in Central Baltic Sea Region

Realizācijas laiks: 01.01.2012. – 31.12.2013.
Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Ventspils Pilsētas dome, Turku pilsēta, Turku University of Applied Sciences.
Projekta mērķis: VeA aktivitāšu mērķis bija novērtēt un kartēt virszemes biomasu, bioenerģiju un meža inventarizācijas parametrus Kurzemes reģionam, izmantojot tālizpētes datu apstrādes metodes.
Programma: Central Baltic Interreg IV A Programme programma.
Kopsavilkums: ·         Datu kopīgās apstrādes (angl. data fusion) pētījumi – multispektrālie, radara un Lidar dati.

·         K tuvāko kaimiņu metodes testi.

·         Tematiskās kartes: mežu teritorijas, koku sugas, audzes krāja, virszemes biomasa, audzes krājas prognozes līdz 2025. gadam.

Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas

Realizācijas laiks: 02.12.2009. – 31.11.2012.
Projekta mērķis: Projekta ietvaros tika izpētītas dažādas metodes zemes pārseguma, meža inventarizācijas parametru, krasta līnijas izmaiņu, aļģu izplatības kartēšanai un izveidoti ugunsgrēka izplatīšanās modeļi.
Programma: Eiropas Sociālā fonda projekts.