Pasaulē ir uzkrāta liela pieredze tālizpētes datu apstrādē un dažāda veida derīgās informācijas atšifrēšanā. Tomēr datu apstrādes metodes var būt atkarīgas no ģeogrāfiskā rajona, kuram tās tiek pielietotas, piemēram, meža multispektrālais attēls ir atkarīgs no galvenajām koku sugām (tātad klimata), gadalaika, augsnes mitruma u.c.

Latvijas (un visas Ziemeļeiropas) speciālistu uzdevums ir adaptēt pasaulē zināmās tālizpētes datu apstrādes metodes Ziemeļeiropas un konkrēti Latvijas ģeogrāfiskajām, klimatiskajām, floras u.c. īpatnībām.

Šāda veida pētījumi notiek Ventspils Augstskolā, Latvijas valsts mežzinātnes institūtā „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Vides risinājumu institūtā un, iespējams, arī citur.

Tālizpētes datu apstrādes metodes ir pakāpeniski attīstītas vairākus gadu desmitus, tomēr to praktiskā pielietošana joprojām nereti sagādā grūtības. Neskaitāmās potenciālo pielietojumu sfērās tālizpētes dati netiek izmantoti praksē grūti interpretējamu rezultātu dēļ. Derīgu, praktiski izmantojamu rezultātu ieguvei ir optimāli, ja pētījumā tieši sadarbojas tālizpētes speciālisti, kas pārzin visas attēlu apstrādes metožu nianses, un citu dabaszinātņu nozaru speciālisti, kas detalizēti pārzin gala lietojumu nozares.

Tālizpētes virziena izveidošanas inicators Ventspils Augstskolā (VeA) bija profesors, Dr.hab.phys. Juris Žagars, kurš VeA 2005./2006. mācību gadā izveidoja datorzinātņu maģistra studiju programmu ar specializāciju tālizpētē un attēlu apstrādē. Jau sākotnēji mērķis bija sagatavot jaunos speciālistus, labākos no tiem cenšoties iesaistīt pētījumos VeA.

2014. gada rudenī šīs programmas vadību pārņēma docents Jānis Hofmanis, kurš savulaik pats bija viens no pirmajiem šīs pašas maģistratūras programmas absolventiem, bet doktorantūrā studēja un doktora grādu aizstāvēja Francijā.

Pirmie nelielie pētījumi VeA zinātniskajā institūtā VSRC, tolaik vēl patstāvīgā zinātniskā iestādē, bija saistīti ar mežu ugunsgrēku detektēšanu un to izplatīšanās modelēšanu. Turpmāko pētījumu virzienu izvēli lielā mērā noteikusi iespēja piesaistīt finansējumu galvenokārt dažādos projektu konkursos.

Neraugoties uz šādas attīstības zināmā mērā stihisko un haotisko raksturu, tomēr šobrīd ir skaidri iezīmējusies VeA specializācija divos pamatvirzienos: a) mežu stāvokļa optisko, infrasarkano, LIDAR un SAR novērojumu interpretācija (meža inventarizācija, biomasas krājas noteikšana u.c.), b) ar satelītu SAR iegūtu Baltijas jūras virsmas attēlu apstrāde naftas piesārņojuma konstatēšanai un izsekošanai.

VeA ir izveidota kompetence nodarboties arī ar cita veida pētījumiem (lauksaimniecības zemes novērojumu interpretācija, ūdens resursu monitorings, pilsētvides monitorings).

Ventspils Augstskolas līdzšinējā darbība un nākotnes nodomi tālizpētes jomā attiecas uz Ziemeļeiropas reģiona novērojumu apstrādi un interpretāciju galvenokārt platās optiskā un tuvā infrasarkanā spektra joslās ar multispektrālajiem sensoriem, kā arī ar lidariem un sintezētās apertūras radariem. Paredzēts arī uzsākt pētījumus hiperspektrālo attēlu interpretācijā.