Projekti ieviešanas stadijā

BALTICS-Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration and Sustainability (Nr. 692257)
Realizācijas laiks 01.01.2016.-31.12.2018.
Projekta partneri ASTRON institūts (Nīderlande) un Mančestras Universitāte (Lielbritānija)
Projekta mērķis stiprināt IZI VSRC konkurētspēju, sadarbību un zinātību ar LOFAR (Low-Frequency Array for Radio astronomy) tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās, īstenojot dažāda veida augsta līmeņa apmācību ciklus, mācoties no šīs jomas Eiropas un starptautiska līmeņa līderiem.
Programma HORIZON 2020, TWINNING programmas projekts par LOFAR tehnoloģiju izmantošanu.
Kopsavilkums Projekta ietvaros IZI VSRC tiks iegūtas zināšanas un praktiska pieredze ar LOFAR tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās, kas ievērojami paaugstinās IZI VSRC zinātnisko publikāciju kvalitātes līmeni. Tiks nodibināta sadarbība ar Eiropas un starptautiska līmeņa līderiem LOFAR tehnoloģiju jomā. Projekta laikā iegūtās zināšanas varēs pielietot potenciālās LOFAR stacijas izveidošanai un ekspluatēšanai Latvijā.
Training the next generation enterpreneurs with handson methods in space STEM (Nr. Est-Lat13)
Realizācijas laiks 01.03.2017. – 01.12.2019.
Projekta partneri Tartu Observatorija, Latvijas Universitāte, Tartu Universitate, Zaļo un viedo tehnoloģiju klāsteris, sTARTUp Hub, Heliocentric Technologies Latvia, Igaunijas Studentu Satelīta fonds (Estonian Student Satellite Foundation (ESTCube)
Projekta mērķis Veicināt attīstību NewSpace nozarē (privātais kosmosa tehnoloģiju sektors) Latvijā un Igaunijā, izmantojot vairākas savstarpēji saistītas aktivitātes.
Programma ERAF
Kopsavilkums Projekta aktivitātes:
1. Sagatavot jaunos inženierus darbam NewSpace nozarē, sniedzot iespēju praktizēties uzņēmumos un iestādēs, kuras nodarbojas ar kosmosa tehnoloģijām;
2. Sagatavot jauno paaudzi darbam NewSpace nozarē, organizējot startup pasākumus, seminārus, hakatonus, apmācības un nometnes;
3. Palīdzēt radīt labākus apstākļus, lai attīstītu nacionālo industriju NewSpace nozarē, analizējot Igaunijas un Latvijas politikas nostādnes kosmosa jomā, ar mērķi to harmonizet;
4. Veicināt izpratni par NewSpace nozari, organizējot seminārus žurnālistiem par kosmosa tehnoloģijām.
Laboratory network for testing, characterisation and conformity assessment of electronic products developed by SMEs (TEST-4-SME) (Nr. - #R040)
Realizācijas laiks 25.05.2017.-31.12.2020.
Projekta partneri Tartu Observatory; University of Tartu; Riga Technical University; University of Latvia; Applied Research Institute for Prospective Technologies, Centria University of Applied Sciences Ltd; JSC Modern E-Technologies; Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design
Projekta mērķis Labaratoriju tīkla izveide Baltijas jūras reģiona mazo un vidējo elektronikas uzņēmumu vajadzībām.
Programma The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 (ERAF,  Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros)
Kopsavilkums Galvenās aktivitātes: Elektronikas testēšanas laboratoriju tīkla izveide ar vienotiem standartiem, kas sniegs konsultācijas un testēšanas pakalpojumus mazajiem un vidējiem elektronikas uzņēmumiem, kā arī laboratoriju darbinieku apmācības un laboratoriju tehniskā nodrošinājuma iegāde.
Ventspils Augstskolas nākamās paaudzes sensoru programmējamā LOFAR radioteleskopa izveide
Realizācijas laiks 01.01.2017. – 31.12.2019
Projekta mērķis Piešķirtie līdzekļi paredzēti jaunā zemas frekvences antenu tīkla (LOFAR – low-frequency radio astronomy array) izveidei Irbenes radioteleskopu kompleksā, kas veicinās pētījumus radioastronomijā un to pielietojumu tautsaimniecībā.
Programma valsts finansēts projekts
Kopsavilkums LOFAR stacijas izveide un tai sekojoša integrācija SLT (Starptautisko LOFAR Teleskopu ) konsorcijā, kas nodrošinātu radioastronomu piekļuvi jaunākajiem LOFAR novērojumu datiem, ļautu iesaistīties kopējos pētījumos ar partneriem no Eiropas un pasaules.
Ventspils Augstskolas satelītu tehnoloģiju izglītības programma (Nr. - 4000114048/15NL/Nde)
Realizācijas laiks 01.09.2015.-01.09.2018.
Projekta mērķis FPGA tehnoloģiju tālāka izpēte un attīstīšana pielietojumam nanosatelītiem, īpaši CubeSat tipa nanosatelitiem.
Programma EKA
Kopsavilkums Galvenās aktivitātes un rezultāti: 1) Lekciju materiāli un laboratorijas darbi satelīttehnoloģiju kursam;  2)Rekonfigurējamas komunikāciju apakšsistēmas izstrāde nanosatelītiem; 3) vasaras skola “FPGA pielietojumi nanosatelītu komunikāciju sistēmā”
Establishing nanosatellite ground station by adapting RT-16 radio telescope infrastructure
Realizācijas laiks 03.09.2018.-02.06.2019.
Projekta mērķis Izpētīt un izstrādāt koncepciju kā pielāgot nesen atjaunoto RT-16 radioteleskopu, lai to izmantotu kā zemes bāzes staciju nanosatelītiem.
Programma EKA
Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija
Realizācijas laiks 01.11.2017.-31.12.2020.
Projekta mērķis modernizēt VeA studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” programmas, attīstīt laboratoriju un auditoriju infrastruktūru, tai skaitā pieeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodrošināt studiju programmās nepieciešamo tehnoloģiju pieejamību un ieviest augstskolai nepieciešamos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, tādējādi nodrošinot Ventspils augstskolā modernam studiju procesam nepieciešamo un darba tirgus prasībām atbilstošo studiju kvalitāti, dodot iespēju studentiem strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām un iegūt iespējami daudz praktisku iemaņu, piesaistīt lielāku skaitu studentu no Ventspils, Kurzemes reģiona, visas Latvijas un citām valstīm.
Programma ERAF

Realizētie projekti

Jauns integrēts pazeminošais- paaugstinošais daudzlīmeņu invertors atjaunojamās enerģijas pielietojumiem (LZP673/2014)
Realizācijas laiks 01.01.2014. – 31.12.2017. 4.posms: 01.01.2017.-31.12.2017.
Projekta mērķis Mērķi un uzdevumi: 1) pilnveidot automatizēto iespiedplašu parametru mērījumu stendu; 2) pabeigt eksperimentu datu automātiskās apstrādes aplikāciju; 3) sagatavot publikāciju; 4) izveidot impulsa barošanas avotu spēka ķēžu EMI radīto traucējumu vadības ķēdēs mērījumu stenda uzlabotu versiju.
Programma LZP grants. Projekts tiek ieviests 4 posmos
Kopsavilkums Rezultāti: 1) publikācija; 2) pusgada un gada finanšu pārskati; 3) pārskats par projekta zinātnisko grupu; 4) pieņemšanas un nodošanas akts; 5) automatizētais iespiedplašu parametru mērījumu stends; 6) impulsa barošanas avotu spēka ķēžu EMI radīto traucējumu vadības ķēdēs mērījumu stends.