Projekti ieviešanas stadijā

Kompleksie Saules sistēmas mazo ķermeņu pētījumi (Complex investigations of the small bodies in the Solar system)
Realizācijas laiks 2018. gads –
Projekta mērķis Pētīt Saules sistēmas mazos ķermeņus (galvenokārt, uzsvaru liekot uz asteroīdiem un komētām), izmantojot modernas optiskās un radioastronomijas metodes un signālu apstrādi. Projekts ir unikāls optisko un radio metožu kombinētā lietojuma dēļ un projekta rezultāti un izstrādātās metodes varēs izmantot Eiropas Kosmosa aģentūras realizētas misijās, lai uzraudzītu kosmosa zondes, kā arī rezultāti var tikt pielietoti turpmākos pētījumos par ūdens piegādi no planetāriem objektiem uz Zemi, kosmosa drošības programmās un kosmosa izpētē.
Programma Latvijas Zinātņu Grants
Kopsavilkums Projektā ir četri pētījuma virzieni: Asteroīdu, komētu un Zemei tuvo objektu (NEO – Near Earth Objects) monitorings, izmantojot optiskā diapazona Šmita teleskopu Baldonē; Asteroīdu un komētu fotometrijas pētījumi; Komētas izstarotā ūdeņraža māzera (izmantojot radioteleskopus Irbenē) novērojumu vienlaicīga izpilde ar komētas spožuma novērojumiem (izmantojot Šmita teleskopu Baldonē); Novērojumos iegūto datu apstrāde un interpretācija.
Mobilās lietotnes prototips - juridisko pamatterminu (saistību tiesības) tulkojošais un skaidrojošais latviešu–vācu-latviešu glosārijs (projekts „JPG”)
Realizācijas laiks 2018. gads
Projekta partneri VeA Tulkošanas studiju fakultāte
Projekta mērķis Ar mūsdienu terminogrāfijas metodēm un paņēmieniem izpētīt juridiskās jomas pamatterminu atlases, apkopošanas un definēšanas principus, uz šā pētījuma pamata izstrādājot praktiski izmantojamu mobilās lietotnes prototipu: latviešu-vācu un vācu-latviešu skaidrojošo un tulkojošo juridisko pamatterminu (saistību tiesības) glosāriju.
Programma VeA iekšējais projekts
Kopsavilkums

Projekta uzdevumi:

 1. teorētiskās literatūras par pētāmo tēmu apzināšana, izpēte un analīze; arī starptautiskās pētniecības pieredzes apguve;
 2. kritēriju izstrāde pamatterminu atlasei;
 3. speciālās literatūras un tiesību aktu avotu apzināšana un paralēlo tekstu apkopošana, atlase un analīze pamatterminu atlasei;
 4. pamatterminu, to definīciju un piemēru atlase un analīze latviešu un vācu valodā;
 5. šķirkļu parauga izstrāde mobilajai lietotnei;
 6. mobilās lietotnes prototipa izstrāde;
 7. apgūtā pamatterminu kopuma, kā arī mobilās lietotnes, izvērtējums, apraksts, testēšana un aprobācija.
Jaunā botāniskā vārdnīca: leksikogrāfiskā materiāla papildināšana un mobilās lietotnes prototipa modernizācija (projekts „JBV II”)
Realizācijas laiks 2018. gads
Projekta partneri VeA Tulkošanas studiju fakultāte
Projekta mērķis Ar mūsdienu terminogrāfijas metodēm un paņēmieniem izpētīt pamatterminu kopuma papildināšanas un uzlabošanas principus, uz šā pētījuma pamata papildinot, rediģējot un uzlabojot jau izstrādātu praktiski izmantojamu mobilās lietotnes prototipu: „Jauno botānisko vārdnīcu”.
Programma VeA iekšējais projekts
Kopsavilkums

Projekta uzdevumi:

 • Teorētiskās literatūras par pētāmo tēmu apzināšana, izpēte un analīze; arī starptautiskās pētniecības pieredzes apguve.
 • Lietotnes saskarnes izstrāde angļu, krievu un vācu valodā, tādējādi paplašinot vārdnīcas iespējamo lietotāju loku (pašreiz mobilās lietotnes protitipa saskarne ir latviešu valodā).
 • Vārdnīcas vizuālās daļas papildināšana ar 1-2 jaunām sadaļām (piem., lapas uzbūve), sagatavojot attēlu un terminus ar ekvivalentiem vārdnīcā sastatītajās valodās.
 • Automātiski izgūto definīciju analīze.
 • Jauno šķirkļu atlase: vārdnīcas pamatdaļas terminu kopuma papildināšana ar 50-100 jauniem šķirkļiem.
 • Sinonīmijas attēlojuma risināšana ar tehnoloģiskiem paņēmieniem; šķirkļu materiāla papildināšana ar sinonīmiem.
 • Vārdnīcas ievaddaļas papildināšana ar saitēm uz publikācijām, rakstiem par saistītām tēmām.
 • Iekšējo atsauču (vārdnīcas iekšienē: no terminiem uz attēliem un otrādi) pievienošana vārdnīcas pamatmateriālam.
 • Fotogrāfiju pievienošana vārdnīcas valodas materiālam (atsevišķiem šķirkļiem).
 • Semantiskās meklēšanas funkcijas izstrāde (ģints un sugu saiknes attēlošanai) un pievienošana lietotnes prototipam Iespējamo finanšu līdzekļu robežās).
Divu un vairāku elementu interferometra un radio astronomisko datu apstrādes centra izveides VSRC iespēju izpēte (TorIn)
Realizācijas laiks 2018. gads
Projekta mērķis Veikt izpēti par divu elementu interferometrija tīkla un to apkalpojošā datu apstrādes centra izveides  iespēju, izmantojot VSRC un VeA liela mēroga infrastruktūru.
Programma VeA iekšējais projekts
Kopsavilkums Projektā ir četras aktivitātes:

 • Interferometra izveide RT-16 – RT-32 – Torun un testa novērojumu izpilde.
 • Novērojumu datu pirmsapstrāde, korelācijas metodikas realizācija.
 • KANA korelatora uzlabojumi un radio astronomisko datu apstrādes centra izveide VSRC.
 • Izveidojamā interferometra ekspluatācijas iespējamo zinātnisko virzienu apkopošana un Projekta atskaišu gatavošana.

Realizētie projekti

Jauna botāniskā vārdnīca: leksikogrāfiskā koncepcija
Realizācijas laiks 2017. gads
Projekta partneri VeA Tulkošanas studiju fakultāte
Projekta mērķis Izpētīt jaunas nozarterminoloģijas vārdnīcas izstrādes principus (t.i. vārdnīcas uzbūves īpatnības), paņēmienus (t.i. īpaši izstrādātu darbību kopumu) un metodes (t.i. pricipu sistēmu, kas nosaka praktisko vārdnīcu izstrādes darbību), par pētījuma pamatu ņemot botānikas nozares terminus un izveidot mobilo telefonu lietotni balstītu uz izveidoto vārdnīcu.
Programma VeA iekšējais projekts
Kopsavilkums Izstrādāt botānikas nozares (500 latvisko) terminu kopumu modeli, kā arī TSF studentu zinātniskās prakses laikā apkopot šo terminu atbilsmes lielākajās latviešu valodas kontaktvalodās (piem., angļu, krievu un vācu, kas ir VeA TSF apgūstamās un darba valodas). Sadarbībā ar VSRC AVS  izstrādāt šķirkļu prototipu viedtālruņa lietotnei. Praktiska terminu kopuma modeļa izstrāde ir nepieciešama, lai pārliecinātos par izstrādātās koncepcijas izmantojamību vārdnīcas sastādīšanā.
Priekšizpēte par Zemes tālizpētes satelītu monitoringu un orbītu elementu noteikšanu izmantojot VSRC un VeA liela mēroga infrastruktūru
Realizācijas laiks 2017. gads
Sadarbības partneri RI “Nikolajev Astronomical observatory” institūts, Radiophysical Research Institute of Nizhny Novgorod State University institūts, Nikolaivas observatorija un Latvijas Universitātes Astronomijas Institūts
Projekta mērķis Veikt Zemes tālizpētes satelītu monitoringu un orbītu elementu noteikšanas priekšizpēti izmantojot VSRC un VeA liela mēroga infrastruktūru.
Programma VeA iekšējais projekts
Kopsavilkums Aktīvo satelītu identificēšana (NEO un tālizpētes satelīti) novērojumiem VLBI režīmā VeA un VSRC datu reģistrācijas punktos S, C, X, L frekvenču diapazonā un testa novērojumu izpilde. Novērojumu datu pirmsapstrāde, korelācija un priekšizpēte satelītu orbītu elementu izgūšanai.
Daudzfunkcionālie materiāli un kopozīti, fotonika un manotehnoloģijas (IMIS2)
Realizācijas laiks 2015. – 2018.
Projekta mērķis Matemātisko metožu izstrādne orbītu precizēšana ZMP, kosmiskajiem atkritumiem un atkritumu mākoņiem.
Programma Valsts pētījumu programma
Kopsavilkums Papildinošu SLR (optiskais diapazons) un radara-VLBI (radio diapazons, VLBI – ļoti garas bāzes interferometrija, angl.) novērojumu veikšana. Smita teleskopa modernizācija un spektrālās izšķirtspējas uzlabošana.
Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi (KC1)
Realizācijas laiks 2014. – 2016.
Projekta mērķis Veikt zinātniski-tehnisku objektu vadības sistēmu pētījumus, specializējoties uz uzvadīšanas sistēmas optimizācijas jautājumiem. Izpētīt algoritmus, programmatūras un aparatūras kompleksus, kas spēj nodrošināt stohastisku un determinētu procesu radīto traucējumu kompensāciju un ir savienojams ar jaunas paaudzes kontroles sistēmām, t.sk. radioteleskopu kontrolei.
Programma ERAF finansējums
Kopsavilkums
 • Veikti eksperimentāli novērojumi, kas ļautu pārbaudīt antenas vadības sistēmas jaunās funkcijas, savāktu informāciju par antenas parametriem kustības laikā un pārbaudītu jaunos kustības algoritmus.
 • Izmantojot antenas parametrus kustības laikā izanalizēta antenas kustība, identificētas vietas, kur kustības laikā rodas lielākās svārstības un noteikti antenas maksimālie kustības ātrumi.
 • Izstrādātas papildus vadības moduļa komandas, kas ļauj nosūtīt antenai izsekošanas komandas noteiktā laikā pēc grafika faila.
 • Veicot objektu izsekošanu var novērot lielas antenas svārstības brīžos, kad antena sasniedz mērķa koordinātes dēļ lielajiem ātruma lēcieniem, kas rodas no tā, ka antena ļoti strauji pāriet no kustības maksimālajā ātrumā uz kustību mērķa ātrumā. Lai novērstu šīs svārstības tika izstrādāts jauns kustības algoritms, kas sastāda antenas kustības trajektoriju, kas nodrošinātu mērenāku pāreju uz mērķa ātrumu.
 • Radioteleskopa RT-32 primārā un sekundārā spoguļa formas pētījumi.
 • Izstrādāts jauns antenas uzvadīšanas algoritms objektu izsekošanai, kas nodrošina mērenāku uzeju uz objekta koordinātēm un kuram vajadzētu samazināt antenas svārstības objektu izsekošanas laikā.
 • Izstrādāts uzvadīšanas programmatūras kompleksa Field System papildus modulis, kas implementē specifisku komandu pārsūtīšanu uz antenas vadības datoru, izmantojot TCP protokolu.
 • Staru trasēšanas modeļa pilnveide, izmantojot precizētās spoguļu formas.
 • Vienotās vadības sistēmas uzlabojumi, tai skaitā interfeisa (starp esošo un jauno) monitoringa ziņojumu sinhronizācija.
VSRC pētījumi, izmantojot Irbenes radioteleskopu kompleksu. Aktivitāte Nr. 1. Radara daudzantenu novērojumu tehnoloģiju pilnveidošana – novērojumu veikšana, datu apstrāde un rezultātu interpretācija.
Realizācijas laiks 2013. gads
Projekta mērķis Radara VLBI jeb daudzantenu radara novērojumi ar interferometrijas elementu pielietošanu potenciāli ļauj iegūt ievērojami vairāk informācijas par locētā ķermeņa ātrumu un pozīciju nekā plaši izmantotā radara metode. Papildus informācija var tikt pielietota, lai samazinātu mērījuma skaitu un iegūtu precīzāku locējamā ķermeņa trajektorijas un cieta ķermeņa rotāciju aprakstu.
Programma VeA iekšējais projekts
Kopsavilkums
 • Projekta izpildes laikā tika sagatavoti un nolasīti referāti par radar-VLBI novērojumiem un rezultātā iegūto datu apstrādi.
 • Projekta laikā ir izveidots programmrisinājums, kas var veikt vāju signālu detektēšanu un ātru signālu izmaiņu detektēšanu novērojumu datos tieši Zemei tuvo objektu gadījumos.
 • Projekta izpildes laikā tika sagatavots projekta “Developing Observation Methods of Near Earth objects: satellites, space debris and asteroids on radio and optical wavelengths” pieteikums 2014. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursam. Projektā pieteikumā tika iekļautas tādas zinātniskās institūcijas kā VeA VSRC, LU AI, RTU Būvn.fak.
 • Projekta izpildes laikā tika veikta zinātniskās periodikas – žurnālu un rakstu regulāra izpēte, ar mērķi apzināt jaunākās tendences projekta pētījumu virzienos.
 • Datu (ciparota radio signāla) pirmsapstrāde tika veikta attiecībā uz vairākiem ar radar-VLBI metodi novērotiem tuvā kosmosa objektiem, lielu vērību veltot DA14 asteroīda novērojumu rezultātiem.
 • Tika sagatavots pārskats par apstrādē iegūtajiem rezultātiem diviem objektiem: 2013. gada 15.-16. februārī novēroto asteroīdu DA14 2014 un 2013. gada 12. un 13. novembra novērojumiem.
 • Projekta izpildes laikā tika turpināts darbs pie pavadoņu orbītu aprēķināšanas metodikas, kroskorelācijas un mērījumu veikšanas.
NEXPReS
Realizācijas laiks 2010. – 2013.
Projekta mērķis Reālā laika jeb eVLBI komponenšu ieviešana un adaptācija VSRC un programrisinājumu kompleksu izveide automātiskiem VLBI novērojumiem, monitoringam un datu pēcapstrādei.
Programma EVN projekts
Kopsavilkums Veiksmīgi realizēts eVLBI novērojums kopā ar EVN dalībniekiem (19.03.2013.) un veiksmīgi realizēts trigerēšanas novērojums kopā ar NEXPReS projekta izpildītājinstitūcijām (03.05.2013.).

 1. 2012. gadā tika izveidoti programrisinājumu moduļi, kas veic SFXC autokorelācijas rezultātu monitoringu, tai skaitā rezultātu nolasi no SFXC, to pārsūtīšanu un attēlošanu uz LifeRay tehnoloģijas bāzes izveidotajā “Darba plūsmas vadītājs” programrisinājumā. Papildus tika izveidoti programrisinājumi klāstera MPI skaitļošanas mezglu noslodzes monitoringam un MPI skaitļošanas mezglu parametru failu ģenerēšanai SFXC korelatoram, un programrisinājums, kas veic automātiskas VLBI novērojumu sesijas datu pārsūtīšanas un apstrādes vadību vairāku antenu gadījumā.
 2. 2013. gadā projekta ietvaros tika veikti NordNet platjoslas interneta līnijas monitoringa testi.
 3. VeA un VSRC projekta laikā ir piedalījies reālā laika eVLBI novērojumos gan kā stacijas (RT32), gan kā apstrādes centrs (SFXC uz VeA klāstera).
Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raisīšanas un apstrādes tehnoloģijas
Realizācijas laiks 2009. – 2012.
Projekta mērķis Pētījumi antenas RT-16 tehnoloģiskais modernizācijai ZMP vadībai un signālu uztveršanai. Pētījumi uztverto datu apstrādē, ļaujot iegūto informāciju pielietot praktisku Latvijas tautsaimniecības problēmu risināšanā.
Programma ES Sociālā fonda finansējums
Kopsavilkums Starptautiskas nozīmes pētījumi kosmisko atkritumu radiolokācijas un klasifikācijas jomās, pielietojot modernās radiointerfero-metrijas metodes.
Būvniecības un metālapstrādes ražošanas atkritumu izmantošana jaunu funkcionālu būvmateriālu ieguvei un ekoloģisku problēmu risināšanai
Realizācijas laiks 2010. – 2011.
Projekta mērķis Saliktu vielu, kas ietilpst bezšķiedru kompozītu materiālu kategorijā, mehānisku īpašību izpēte, aprakstošu modeļu verifikācija un/vai izveide, atbilstošo skaitlisko materiālu modeļu bloku (bibliotēku) implementācija tālākai izmantošanai atvērtā koda pakešu sastāvā.
Programma Latvijas Zinātnes padomes grants Nr. 09.1619