Šī gada 25.jūnijā atkārtoti Ventspils Augstskolas (VeA) Inženierzinātņu institūtā “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (IZI VSRC) Zinātniskās padomes sēdē tika nolemts ievēlēt Igoru Lemberski uz 6 gadiem VeA IZI VSRC vadošā pētnieka amatā Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē, datorvadības apakšnozarē.

VeA IZI VSRC tika izsludināts konkurss uz vienu vadošā pētnieka vietu Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē, datorvadības apakšnozarē, uz kuru bija pieteikušies trīs pretendenti. Notika atklāts zinātniskais seminārs, kurā zinātnisko amatu pretendenti uzstājās ar prezentācijām par saviem līdzšinējiem sasniegumiem un turpmākās darbības iecerēm nākotnē. Vadošais pētnieks Igors Lemberskis ir galvenais zinātniskais vadītājs projektam “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, kas tiek īstenots ar ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Projekts tiks realizēts 36 mēnešus, līdz pat 2020.gada 29.februārim. Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, Nr. 1.1.1.1/16/A/234, finansējums sastāda 287 891,90EUR.