Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā jau vairākus gadus sekmīgi turpinās astroķīmijas pētījumi, kas augstu novērtēti starptautiskajā zinātnieku vidē. 2018.gada 10.jūlijā institūta Astronomijas un astrofizikas nodaļas astroķīmijas pētījumu virziens vadošā pētnieka Ivara Šmelda vadībā saņēma kārtējo augsto novērtējumu.

Latvijas Zinātnes padome, piesaistot ārvalstu ekspertus, apstiprināja finansējumu Ventspils Augstskolas fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta pieteikumam “Galaktisko māzeru pētījumi” (turpmāk Projekts). Kosmiskie māzeri modernajā astrofizikā tiek uzskatīti par indikatoru procesiem, kas norisinās zvaigžņu veidošanās apgabalos, bet to radītā starojuma izpēte var sniegt daudz ziņu par pašiem šiem procesiem. Viens no Projekta uzdevumiem ir meklēt kosmiskā māzera, ko ģenerē kosmiskā hidroksila molekula, vēl neatklātus avotus. Pētot jauno un arī agrāk atklāto māzeru starojumu būs iespējams iegūt nozīmīgu informāciju par procesiem, kuros dzimst jaunas zvaigznes un arī planētu sistēmas.

Otrs uzdevums ir uzlabot ar VeA VSRC radio teleskopiem veikto radio astronomisko novērojumu kvalitāti, tādējādi liekot drošu pamatu vāju kosmisko objektu novērošanai nākotnē. Lai uzlabotu teleskopa jutīgumu un nodrošinātu iespēju reģistrēt no māzera radio avotiem nākošos vājos signālus, kā arī apstrādāt lielās datu plūsmas, ko tie producē, tiks izveidots jauns datu apstrādes programmnodrošinājums un ieviesti atbilstoši tehniskie risinājumi. Projekta rezultāti, kas vērsti uz starpzvaigžņu vides dabas noskaidrošanu tieši ietekmēs prioritāro Latvijas zinātnes nozari – fiziku un astronomiju. Savukārt, projekta ieviešanas gaitā izstrādātā programmatūra un tehniskie risinājumi varēs tikt izmantoti visur, kur būs darīšana ar vāju signālu uztveršanu un liela apjoma datu apstrādi, tādējādi stiprinot Latvijas prioritāro zinātnes virzienu “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai”.

Projektu plānots īstenot 3 gadu ilgā periodā, un tā kopējais finansējums ir € 299973. Tajā piedalīsies 9 zinātniskie darbinieki, tajā skaitā divi vieszinātnieki no Ukrainas ZA Radio astronomijas institūta Harkovā. Pēdējais ir sevišķi svarīgi – tas sekmēs un attīstīs Latvijas zinātnieku sadarbību ar Ukrainas kolēģiem, nodrošinās abpusēju zināšanu apmaiņu un stiprinās Latvijas un Ukrainas sadarbību kopumā.

Tikko apstiprinātā projekta iesniedzēji vad. pētn. Ivars Šmelds, pētn. Vladislavs Bezrukovs un zin. asist. Artis Aberfelds apspriež tā ietvaros veicamos pētījumus

Ivars Šmelds – vadošais pētnieks,

Ieva Rozenberga – projekta vadītāja