2019. gada 30. jūnijā noslēgsies šī gada pirmie 6 mēneši projektā “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)” (projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/009), kura ietvaros tiek realizēts JIV-ERIC[1] Latvijas Republikas nacionālā mezgla konsorcija (turpmāk – NMK) partnerības plāns, ko realizē Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (turpmāk – VeA IZI VSRC).

Paveiktais laika periodā no 2019. gada 1. janvāra – 2019. gada 30. jūnijam.

3.4. darbība. Pasākumu rīkošana dalības nodrošināšanai JIV-ERIC konsorcijā

29. martā, Rīgā, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā notika apvienotais pasākums “Atmosfēra un jonosfēra”, kas ietvēra semināru lāzerlokācijas metodes izmantošanas grupā un NMK valdes sēdi. Darba semināru mērķis ir veicināt sadarbību un projektu veidošanu ar jau esošajiem partneriem – Latvijas Universitātes Astronomijas institūtu (LU AI) un Atomfizikas un spektroskopijas institūts (LU ASI), Rīgas Tehniskā universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti (RTU ETF) un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ģeomātikas katedra, kā arī piesaistīt jaunus partnerus.

Pasākuma pirmajā daļā notika LU ASI vadošā pētnieka Arnolda Ūbeļa lekcija par jonosfēru un atmosfēras pētījumiem institūtā. Lekcijā A. Ūbelis sniedza nelielu ieskatu atmosfēras pētījumu iespējās LU Nacionālās zinātnes platformā FOTONIKA-LV, kā arī pastāstīja par saviem pētījumiem un iniciatīvām projektu ietvaros. Tāpat izvērsās diskusija par tādām tēmām kā ozona slāņa saglabāšana, atmosfēras piesārņojumiem un joda mērījumiem. Nākamie semināri par tālizpēti, astronomijas izglītību un datu apstrādi notiks šī gada otrajā pusē.

Otrajā daļā notika JIV-ERIC LR konsorcija valdes sēde. Sēdes mērķis bija apstiprināt uzlaboto konsorcija partnerības plānu, kas tika apstiprināts ar nosacījumu, ka nedēļas laikā, visiem dalībniekiem, kuri neieradās uz sapulci, tiks dota iespēja apskatīt apstiprināto plānu un izteikt savus iebildumus vai ierosinājumus. Rezultātā partnerības plāns tika apstiprināts.

 

3.2. darbība. Darba braucieni (Latvijas un ārvalstu) dalības nodrošināšanai JIV-ERIC konsorcijā

No 15. – 17. maijam VSRC direktora p. i. Indra Dedze kā Ventspils Augstskolas un VSRC pārstāve piedalījās EVN Padomes sēdē un kā Latvijas pārstāve JIV-ERIC dibinātāju padomes sēdē, kas notika Boloņā, Itālijā. EVN valdes sēdē tika izskatīti jautājumi par jauno biedru uzņemšanu, kā arī EVN radioteleskopu laika izmantošanu. JIV-ERIC valdes sēdē tika runāts par organizācijas ciešāku sadarbību ar EVN, lai nenotiktu funkciju dublēšanās un pārklāšanās.

VSRC vadošais pētnieks Dmitrijs Bezrukovs un astronomijas tehniķis Kristaps Veitners devās uz Leideni, Nīderlandē, kur notika Nīderlandes radioastronomijas institūta ASTRON rīkotais pasākums “LOFAR Science 2019”. Abi darbinieki komandējumā atradās no
19. – 23. maijam, un tā laikā piedalījās “LOFAR User Meeting”, “LOFAR Community Science Workshop”, “LOFAR 2.0 Discussion” pasākumos un diskusijās kā IZI VSRC pārstāvji.

Attēli no LOFAR Science 2019

Komandējuma laikā tika iegūts daudz zināšanu par LOFAR tehnoloģiju un izmantošanas iespējām, kā arī tika gūts priekšstats par turpmāku LOFAR attīstību un nākotnes plāniem. Šī brīža LOFAR galvenais virziens ir izveidot sistēmu, kas bez liekas piepūles varētu iegūt zinātnei –gatavus, jau apstrādātus datus. Bez galvenajiem zinātnes projektiem (key science projects), LOFAR teleskops var tikt, un tiek izmantots tādiem pētījumiem, kā:

  • zibens veidošanās,
  • pārnovu eksploziju triecienviļņu kartēšana,
  • exoplanētu novērošana izmantojot blāzmu un zvaigznes magnētisko lauku emisijas,
  • galaktisko kopu studijas,
  • tumšās matērijas studijas.

VSRC direktora p. i. Indra Dedze no 21. – 24. maijam atradās Leidenē, Nīderlandē, kur notika ILT (International LOFAR Telescope) dibinātāju padomes sēde. Komandējuma nolūks bija pārstāvēt VSRC sanāksmē kā novērotāju un sniegt īsu ziņojumu par Latvijas LOFAR stacijas izveidi. Sēdes laikā tika apskatīti svarīgākie jautājumi par jauno biedru uzņemšanu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī turpinās sarunas par pāreju uz LOFAR 2.0, kas notiks līdz 2022. gadam.  Pēc sēdes I. Dedze piedalījās individuālā tikšanās ar ILT direktoru Rene Vermeulenu un Astrotech vadītāju Ronaldu Halfwerku, kurā tika pārrunāti Latvijas LOFAR stacijas attīstības plāni un esošās situācijas raksturojums detalizētāk.

 

Turpmākās aktivitātes projektā

  • No 25. – 27. jūnijam VSRC Tehniskā dienesta elektronikas inženieris Mārcis Bleiders dosies uz Mančesteru, Lielbritāniju, kur notiks EVN tehniskā personāla sapulce: “EVN Technical and Operations Group Meeting (TOG)”. TOG sapulces apvieno tehnisko personālu, kas nodrošina VLBI radioteleskopu tehnisko darbību. Apmeklēt TOG sapulces ir katras EVN stacijas tehniskā personāla pienākums.
  • Šī gada 21. – 23. augustā Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” rīko starptautisko konferenci “Lietišķā astroinformātika un kosmisko datu apstrāde Baltijā”/ „Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing (BAASP)”. Tā ir Baltijas reģiona gan lietišķa, gan zinātniska konference, kur zinātnieki apspriedīs aktuālas problēmas astrofizikā, starpdisciplinārus risinājumus informācijas un datu apstrādē, kuri saistīti ar kosmosu un kosmosa objekta novērojumiem, tajā skaitā Saules un Zemes novērojumi un tālizpēte no mākslīgajiem pavadoņiem. Vairāk informācija pieejama VSRC mājaslapā: http://virac.eu/pasakumi/baasp/.
  • Šī gada 12. un 13. septembrī notiks starptautiskā starpdisciplinārā tulkojumzinātnes konference “Bridging Languages and Cultures”, ko organizē Ventspils Augstskolas tulkošanas studiju fakultāte. Konferences darba valodas būs angļu un vācu. Starptautisku zinātnisko konferenču rīkošana Ventspils Augstskolai ir kļuvusi par vērtīgu un nozīmīgu tradīciju. Konferenču laikā Ventspils Augstskolā sapulcējas dalībnieki no dažādām valstīm, tiek dibināti kontakti, stiprināta jau esošā sadarbība, kā arī Ventspils Augstskolas pētniekiem un docētājiem ir iespēja prezentēt savu darbu starptautiskā līmenī, iegūstot starptautisku pieredzi. Konferences galvenās tēmas: valodniecība, tulkošana, mutiskā tulkošana, starpkultūru pētījumi. Sīkākai informācijai: BLC@venta.lv.

 

[1] JIVE-ERIC – Joint Institute for VLBI ERIC; VLBI – ļoti garas bāzes interferometrija (no angļu valodas – very long base interferometry); ERIC – European Research Infrastructure Consortium.